line   line
   
 
line line
line
 
 
         
 

ห้ามแอบอ้างเครื่องหมายการค้า

ประกาศจากบริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

เรื่อง ห้ามนำเครื่องหมายการค้าของบริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ไปใช้แอบอ้าง

เนื่องด้วยทางบริษัทฯ พบว่า มีบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดี ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของบริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยการนำไปแอบอ้างทำประโยชน์ในทางส่วนตัว โดยไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้อง

การกระทำดังกล่าว นับเป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามที่กำหนดไว้ในพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31 ผู้ละเมิดจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือน ถึง สองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 70*

หากผู้ใดพบเห็นการแอบอ้าง การกระทำผิด ซึ่งเข้าข่ายการละเมิดดังกล่าว กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ 

*อ้างอิงจาก พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติ
บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

 
     

< ย้อนกลับ

 
                 
 
 
line