ประกาศ

ที่ H.025/2563

เรื่อง  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของ บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

—————————————————————————————————————————————–

          บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ไฮไลฟ์”)  ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า สมาชิก และตัวแทนจำหน่าย รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการซึ่งเป็นนิติบุคคลด้วย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”)  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไฮไลฟ์จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น  เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ รวบรวม ใช้  และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่นๆตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดดังนี้

 

1. วัตถุประสงค์การประมวลผล

————————————

1.1 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา  หรือเพื่อปฎิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายของไฮไลฟ์ เช่น เพื่อการสมัครสมาชิก เพื่อการจำหน่ายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน  หรือปฎิบัติตามข้อกำหนดใดๆในฐานะตัวแทนจำหน่ายของท่าน โดยรวมถึง การจัดการบัญชีผู้ใช้ (Account) ของท่าน, การจัดส่งสินค้า, การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน,  การบริการหลังการขาย, การคืนสินค้า  และการดำเนินการใดๆเพื่อให้ท่านได้รับสินค้า และ/หรือบริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ

1.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของไฮไลฟ์

             (1) เพื่อให้ไฮไลฟ์สามารถจัดการ พัฒนา และดำเนินการใดๆเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาสินค้า และ/หรือบริการ รวมถึงเวปไซค์ และแอปพลิเคชั่น การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรือ อาชญากรรมอื่นๆ การจัดการความสัมพันธ์ของ ตัวแทนและผู้ที่อาจเป็นลูกค้า การบำรุงรักษา และการใช้ระบบไอที

             (2) เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (คอมมิชชั่น) รวมถึงการพิจารณาการดำเนินการและให้บริการต่างๆที่เกี่ยวกับแผนการจ่าย ผลประโยชน์ตอบแทน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและหนี้สินอื่นๆ(ถ้ามี) การตรวจสอบ การวิเคราะห์ รวมถึงการต่ออายุสมาชิก การแก้ไข เปลี่ยนแปลง การยกเลิกสถานภาพ และการยื่นคำ ร้องขอต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของไฮไลฟ์ หรือ เครือข่ายสายงานของท่าน

             (3) เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วย เช่น การเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเวปไซต์หรือแอปพลิเคชั่น 

             (4) เพื่อดำเนินการด้านการตลาด  และวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล์ เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์  เวปไซต์  รวมถึงเพื่อประโยชน์ ในการวิจัยทางการตลาด เช่น การทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์ รวมถึงการพัฒนาเวปไซต์ของ ระบบงานต่างๆให้มีความทันสมัย 

             (5) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

1.3 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือ บุคคลอื่น  เช่น  การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรค

1.4 เพื่อให้สามารถปฎิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฎิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย  กฎระเบียบจรรยาบรรณ และคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

1.5 เพื่อการปฎิบัติหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะของไฮไลฟ์

1.6 กรณีที่ท่านให้ความยินยอม ไฮไลฟ์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

             (1)  เพื่อให้ไฮไลฟ์ดำเนินการส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทาง อีเมล์ เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ เวปไซต์ 

             (2)  เพื่อให้ไฮไลฟ์ดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  โดยอาจเก็บข้อมูลส่วน บุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราวๆไป

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

————————————–

2.1 เมื่อท่านสมัครสมาชิกผ่านการยื่นใบสมัครทางเคาเตอร์ในสาขาที่ให้บริการ  รวมถึงการเข้าเป็นสมาชิกผ่านทางเว็บไซค์  แอปพลิเคชั่น  ไฮไลฟ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

             (1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด สถานภาพ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตร ประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง หมายเลขบัญชีเงินฝาก หมายเลขสมาชิก สำเนา ใบอนุญาตขับขี่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัญชีเงินฝาก เป็นต้น

             (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่พำนักปัจจุบัน อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางติดต่อในสื่อสังคม ออนไลน์ สถานที่ทำงาน  เป็นต้น

             (3) ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ไฮไลฟ์ เพื่อใช้ในการติดต่อท่าน หรือให้ไฮไลฟ์ดูแลให้บริการต่างๆ การทำวิจัย การคำนวนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เช่น บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน บุคคล ผู้รับมรดก 

             (4) ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เกี่ยวกับการต่อสายงานของท่าน เช่น ชื่อ – นามสกุล และรหัสสมาชิก ของบุคคลที่เป็นผู้แนะนำและอัพไลน์ตามสายงาน  เป็นต้น

             (5) การบริการประมวลผลข้อมูลบนแอปพลิเคชั่นของไฮไลฟ์ ท่านสามารถค้นหาข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม สิทธิประโยชน์ การสะสมคะแนนโปรโมชั่น และบริการต่างๆ 

2.2 เมื่อท่านติดต่อไฮไลฟ์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆกับไฮไลฟ์ เช่น การติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (CS) การทำแบบความพึงพอใจของลูกค้า การยื่นคำร้อง การสัมภาษณ์  การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การบริการหลังการขาย กิจกรรมสิทธิประโยชน์ต่างๆ  การเข้าร่วมอบรม การลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโปรโมชั่นต่างๆ ไฮไลฟ์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  เช่น 

             (1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขสมาชิกไฮไลฟ์ สำเนาใบอนุญาตขับขี่  สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ข้อมูลการแพ้อาหาร ประวัติอาชญกรรม เป็นต้น

             (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่พำนักปัจจุบัน อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์  เป็นต้น

             (3) ข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่ไฮไลฟ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรมครั้งก่อนๆ  ภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม ภาพถ่ายการเข้ารับรางวัลต่างๆ เป็นต้น

2.3  เมื่อท่านเข้าชม และ/หรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (https://hylifebusiness.net/member/)  หรือเข้าชมเว็บไซต์ (www.hylifenetwork.com) หรือแอปพลิเคชั่น ไฮไลฟ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

             (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก เช่น  ชื่อ นามสกุล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข สมาชิกไฮไลฟ์ รหัสผ่าน 

             (2) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ท่านใช้ เช่น IP Address และ Location Data หรือ Other device identifier และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์

             (3) ชนิดและเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่ท่านใช้ รวมถึงชนิดและเวอร์ชันของ Plug-in ของเบราเซอร์

             (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยการชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ ผ่านบัญชีเงินฝาก ของท่าน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต รหัสรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรม (OTP)

             (5) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาน ระยะเวลาที่ใช้บริการ  รายการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

2.4 ไฮไลฟ์อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิคพิเศษตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  เช่น

             (1) ในบางกรณี ไฮไลฟ์อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน แม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลชนิดพิเศษโดยตรง เช่น ไฮไลฟ์จำเป็นต้องใช่บัตรประชาชนของท่าน ซึ่ง มีข้อมูลศาสนา หรือ หมู่โลหิต เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของท่าน หรือดำเนินการทางภาษี

             (2) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

2.5 ในกรณีจำเป็น  ไฮไลฟ์จะประมวลผลข้อมูลบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น  ทั้งนี้ไฮไลฟ์จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน

 

3. การขอความยินยอม และผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

—————————————————————————————-

3.1 ในกรณีที่ไฮไลฟ์ เก็บ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับไฮไลฟ์ได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

3.2 หากท่านถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับไฮไลฟ์ หรือปฎิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ รวมถึงอาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรือเข้าร่วมในกิจกรรมใดๆได้

3.3 หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อำนาจปกครองให้เราทราบ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการขอความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครองด้วย

 

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

—————————————————–

4.1 ไฮไลฟ์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน ไฮไลฟ์จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

4.2 ไฮไลฟ์จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบ  หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล  เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

4.3 กรณีที่ไฮไลฟ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยขอความยินยอมจากท่าน ไฮไลฟ์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอม และไฮไลฟ์ดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี ไฮไลฟ์จะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม  เพื่อให้ไฮไลฟ์สามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอื่น

————————————————-

5.1  ไฮไลฟ์จะเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต่อ

             (1) บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของไฮไลฟ์ (“บุคคลอื่น”)  เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็น ส่วนตัวนี้ เช่น ผู้แทนจำหน่ายของไฮไลฟ์ 

             (2) ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง เช่น ไปรษณีย์ และ/หรือ บริษัทขนส่งเอกชนต่างๆ

             (3) บริษัททัวร์และกลุ่มเครือข่ายของทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

             (4) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการ และทำหน้าที่ภายใต้การควบคุมของไฮไลฟ์ เช่น ช่วยใน การประมวลผลการทำรายการ ส่งโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์  และบริการของเรา หรือให้ความ ช่วยเหลือและบริการแก่ท่าน 

             (5) บริษัทผู้ให้บริการการเดินทางทั้งทางบก อากาศ และน้ำ 

             (6) บริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทฯรับชำระเงินแทน

             (7) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน  บริการส่ง SMS บริการ (Data Analytics) 

             (8) ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมไอทีต่างๆ          

             (9) บริษัทประกัน  ผู้ตรวจสอบ หน่วยงานด้านกฎหมาย ที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ เช่นกรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ (ในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ที่มี ความเกี่ยวข้องกับหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ภายใต้กฎหมายหรือกฎข้อบังคับของประเทศไทย  หรือกฎหมายและกฎข้อบังคับของเขตอำนาจ ศาลอื่นที่ใช้บังคับกับไฮไลฟ์ 

             (10) บริษัทในเครือของไฮไลฟ์ และสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยตรวจจับ และ/หรือป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการละเมิดอื่นๆ ต่อ นโยบาย และข้อตกลงของไฮไลฟ์ 

             (11) รวมถึงบุคคลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้ไฮไลฟ์สามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึง ดำเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

5.2 เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม  และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

 

6. การส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

————————————————————–

6.1 ไฮไลฟ์อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีจำเป็น เพื่อการปฎิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาและสมัครสมาชิก หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

6.2 ไฮไลฟ์อาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูป และรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไฮไลฟ์ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

6.3 ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

 

7. มาตรการความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

———————————————————————

7.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับไฮไลฟ์ และไฮไลฟ์ได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยี และขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัส และการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

7.2 ไฮไลฟ์จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย  เข้าถึงใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ หรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

7.3 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยของไฮไลฟ์ จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ ไฮไลฟ์จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ไฮไลฟ์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆอันเกิดจากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม รวมถึงการละเลย โดยการกระทำของท่าน  หรือบุคคลที่ได้รับความยินยอมจากท่าน

 

8. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

———————————————–

8.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

             (1) ถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่ไฮไลฟ์ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

             (2) ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน

             (3) ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

             (4) คัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน

             (5) ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของ ท่านได้ (anonymous)

             (6) ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

             (7) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ เข้าใจผิด

             (8) ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไฮไลฟ์หรือผู้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของไฮไลฟ์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

          ทั้งนี้เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น  เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนด

8.2 ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ผ่านช่องทาง “สิทธิความเป็นส่วนตัว” ที่ปรากฎตามเว็บไซต์ที่ท่านให้ข้อมูลไว้ หรือ โปรดสอบถามข้อมูลตามข้อ 9.1

 

9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

——————————————

9.1 กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฎิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้   โปรดติดต่อไฮไลฟ์ตามช่องทางดังนี้ 

  • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ที่อยู่  199 อาคารคอลัมน์  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพ
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-2585155 – 56
  • อีเมล : crm@hylifenetwork.com   
  • เวปไซค์ : hylifenetwork.com

            

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไฮไลฟ์จะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

 

             ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป

             ประกาศ ณ วันที่  15  กรกฎาคม พ.ศ.  2563

 

 

 

                                                                                                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                       บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด