ปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์อบาโลน ดีลักซ์

ฉบับที่ H.016/201806

เรียน นักธุรกิจทุกท่าน

          บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อบาโลน ดีลักซ์เป็นอย่างมาก  ด้วยคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของนักธุรกิจทุกท่านจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น  เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          ทั้งนี้บริษัทฯได้มีนโยบายส่งเสริมการขายโดยการจัดโปรโมชั่นจำหน่ายผลิตภัณฑ์อบาโลน ดีลักซ์ในราคาพิเศษ บริษัทฯขอเรียนแจ้งให้นักธุรกิจทุกท่านทราบว่า  ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อบาโลน ดีลักซ์ Lot. ถัดไป บริษัทฯกำหนดให้ปรับราคาขายโปรโมชั่นเป็นราคาขายปกติ คือ 1,250.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ใส่ความเห็น