เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

Q: ผู้สมัครสมาชิก Hylife ต้องมีอายุเท่าไหร่?

ผู้สมัครสมาชิก ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
กรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองก่อนทำการสมัคร โดยผู้ให้ความยินยอมต้องลงนามในหนังสืออนุญาตให้ผู้เยาว์ทำการสมัครสมาชิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยินยอม ดังนี้
เอกสารประกอบการยินยอมของผู้ปกครอง
1. สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)

Q: การสมัครสมาชิกต้องแนบเอกสารใดบ้าง?

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)
2. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากของผู้สมัคร (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)

Q: หากสมัครสมาชิกผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วแนบเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ หรือเอกสารประกอบการสมัครไม่สมบูรณ์ จะมีผลต่อการสมัครสมาชิกหรือไม่?

ท่านจะไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้
1. ท่านไม่สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้
2. ท่านไม่สามารถได้รับค่าตอบแทนตามผลประโยชน์ตอบแทนตามสายงานได้
3. ท่านไม่สามารถขึ้นตำแหน่งตามสายงานได้
***หมายเหตุ ทั้งนี้ ท่านสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้อีกครั้ง โดยการเข้าสู่ระบบสมาชิก ***

Q: การขอลาออก และ ขอค่าสมัครคืน สามารถทำได้หรือไม่?

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอพ้นจากสถานะภาพผู้แทนจำหน่ายได้ โดยการเขียนคำร้องลาออกจากการเป็นผู้แทนจำหน่ายบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถขอค่าการสมัครสมาชิกคืนได้ หรือ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 082-222-6174 ในเวลาทำการ