เกี่ยวกับการเข้าระบบสมาชิกและข้อมูลส่วนตัว

Q: หากต้องการเข้าสู่ระบบ “แต่ลืมชื่อผู้ใช้” ควรทำอย่างไร?

ท่านสามารถ เข้าพบเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเขียนคำร้องขอทราบ “ชื่อผู้ใช้” พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนประกอบคำร้อง

ทั้งนี้ หากท่าน พำนักอยู่ที่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกในการเข้าพบสำนักงานโปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 082-222-6174 ในเวลาทำการ หรือ ทางอีเมล์ cs@hylifenetwork.com โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านอีกครั้ง

Q: หากต้องการเข้าสู่ระบบ “แต่ลืมรหัสผ่าน ควรทำอย่างไร?
 1. เข้าสู่ระบบส่วนของสมาชิก
 2. www.hylifenetwork.comคลิก ที่ “ลืมรหัสผ่าน”
 3. กรอกรหัสสมาชิก และกรอกอีเมล์ของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทฯ หลังจากนั้น คลิกที่ “SUBMIT” (อีเมล์จะต้องตรงกันกับตอนสมัครเท่านั้น)
 4. เมื่อท่านได้รับรหัสชั่วคราวที่ระบบได้ทำการจัดส่งให้ในอีเมล์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ตามความต้องการ
Q: หากต้องการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสำหรับสมาชิกใหม่ แต่ระบบแจ้งว่า “รหัสผ่านไม่แข็งแรง” ควรทำอย่างไร?

ในการกำหนดรหัสผ่าน ต้องกำหนดอย่างน้อย 10 ตัว โดยต้องระบุตัวอักษรทั้งหมดดังต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งในรหัสผ่านของท่าน

 1. ต้องมีตัวเลข อย่างน้อย 1ตัว
 2. ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ อย่างน้อย 1ตัว
 3. ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก อย่างน้อย 1ตัว
 4. ต้องมีสัญลักษณ์ อย่างน้อย 1ตัว (ตัวอย่างเช่น – * / + @ ! : )
Q: เมื่อต้องการเปลี่ยนอีเมล์ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯต้องทำอย่างไร?

หากต้องการเปลี่ยน “อีเมล์” ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ ท่านสามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ประเภท อีเมล์ พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนประกอบคำร้อง

ทั้งนี้ หากท่านพำนักอยู่ที่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกในการเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงาน โปรดดำเนินการด้วยช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ส่งคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว และระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ลงในเอกสารดังกล่าว
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรสมาชิก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งไฟล์รูปภาพแนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล์ cs@hylifenetwork.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)
 • หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับ แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไข
  ข้อมูลเสร็จสิ้น

หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 082-222-6174 ในเวลาทำการบริษัทฯ

Q: หากต้องการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง “ข้อมูลส่วนตัว” ต้องทำอย่างไร?

หากต้องการเปลี่ยน “ข้อมูลส่วนตัว” ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ ท่านสามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

ทั้งนี้ หากท่านพำนักอยู่ที่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกในการเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงาน โปรดดำเนินการด้วยช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว และระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ลงในเอกสารดังกล่าว
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรสมาชิก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แนบสำเนาเอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งไฟล์รูปภาพแนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล์ cs@hylifenetwork.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)
 • หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับ แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 082-222-6174 ในเวลาทำการบริษัทฯ