ยกเลิกเดินทางท่องเที่ยว HyCITY Singapore

เรื่อง      ยกเลิกเดินทางท่องเที่ยว HyCITY Singapore
เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน
อ้างถึง    รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 334  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
              โดย ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

               เนื่องด้วยบริษัทฯได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับทราบถึงรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ประเทศสิงค์โปรยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านพรมแดน อีกทั้งหากต้องการกลับเข้าพำนักในประเทศไทย  นักธุรกิจในฐานะผู้เดินทาง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 และมาตรการทางสาธารณสุข โดยการกักกันตัวในสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้

               ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ บริษัทฯขอเรียนแจ้งให้นักธุรกิจทุกท่านทราบว่า  บริษัทฯขอยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยว HyCITY Singapore โดยท่านที่ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชั่นดังกล่าวตามที่ได้ยืนยันสิทธิ์เดิม สามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อขอรับค่าชดเชยในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯจะประกาศแจ้งรายละเอียดการดำเนินการให้ทราบอีกครั้ง

               ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน  และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)  อันอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักธุรกิจทุกท่าน  บริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวก  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติให้บริการแก่ท่านในโอกาสต่อไป

 

 

ขอแสดงความนับถือ
แผนก ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด