เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ Paradise on the Sea

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ Paradise on the Sea

  1. ผู้ทำคุณสมบัติต้องเป็นนักธุรกิจของไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค แต่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น
  2. ผู้ทำคุณสมบัติสามารถเลือกทำคะแนนโปรโมชั่นได้ตามที่บริษัทฯประกาศแจ้งให้ทราบ โดยท่านสามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้จากช่องทาง https://hylifebusiness.net/member
  3. แคมเปญ Paradise on the Sea มีระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 
  4. คะแนน HyPOINT เกิดจากคะแนนแต้มส่วนตัวสะสมของท่าน ที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าใดๆของบริษัทฯ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ HyBeauty Vitalizing Shampoo (300ml.) และ HyBeauty Vitalizing Conditioner (300ml.) ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นในแคมเปญนี้ อย่างน้อย 1,000 HyPOINT ต่อเดือน 
  5. คำนวนคะแนนสะสมจากคะแนน PV โดยมีเงื่อนไขการนับคะแนนสะสมดังนี้

            (1)  ผู้ทำคุณสมบัติต้องสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายก่อน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น

            (2)  หากการสะสมคะแนน HyPOINT ของท่านไม่ถึง 1,000 HyPOINT  ต่อเดือน ระบบจะปรับคะแนน HyPOINT อัตโนมัติ

  1. จำกัดการทำคุณสมบัติ 1 รหัสสมาชิกต่อ 1 สิทธิ์แคมเปญ โดยผู้ทำคุณสมบัติสามารถสะสมคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์ในโปรโมชั่นใดก็ได้ 

            ตัวอย่างเช่น 

                      (1)  ทำคุณสมบัติด้วยคะแนน 120,000 HyPOINT โดยเลือกขอรับสิทธิ์ในโปรโมชั่นเดย์ทริปล่อง เรือยอร์ชสุดหรูที่พัทยา = 1 สิทธิ์ และ โปรโมชั่นทองคำน้ำหนัก 2 สลึง = 1 สิทธิ์ หรืออื่นๆ

            ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องแจ้งรายละเอียดการเลือกรับสิทธิ์ในโปรโมชั่นต่างๆให้บริษัทฯทราบ มิฉะนั้นบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกโปรโมชั่นให้ท่านตามความเหมาะสม

  1. ผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถทำการให้ จำหน่าย จ่าย แจก สิทธิ์ในโปรโมชั่นที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่นได้
  2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน ริบ  หรือเรียกคืนคะแนนสะสมโปรโมชั่นแคมเปญ Paradise on the Sea  แต่บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์การแลกรับสิทธิใดๆหากปรากฎในขณะนี้หรือภายหลังว่า

            (1.)  ผู้ขอรับสิทธิได้ทำการสะสมคะแนนโปรโมชั่นในแคมเปญ Paradise on the Sea มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่บริษัทฯประกาศทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้หรืออาจ เพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี)

            (2.)  ผู้ขอรับสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบจรรยาบรรณนักธุรกิจ และ/หรือ ข้อกำหนด  และเงื่อนไขในการทำคุณสมบัติโปรโมชั่น”แคมเปญ Paradise on the Sea”ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกัน

9. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในโปรโมชั่นแคมเปญ Paradise on the Sea ดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

1 กุมภาพันธ์ 2564