แคมเปญ TreasureIsland

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ TreasureIsland

1. ผู้ทำคุณสมบัติต้องเป็นนักธุรกิจของไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค แต่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น

2. ผู้ทำคุณสมบัติสามารถเลือกทำคะแนนโปรโมชั่นได้ตามที่บริษัทฯประกาศแจ้งให้ทราบ โดยท่าน สามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้จากช่องทาง https://hylifebusiness.net/member

3. ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

4. คะแนน HyPOINT เกิดจากคะแนนแต้มส่วนตัวสะสมของท่าน อย่างน้อย 1,000 คะแนนต่อเดือน และคำนวนคะแนนสะสมจากคะแนน PV โดยมีเงื่อนไขการนับคะแนนสะสมดังนี้

                  (1) ผู้ทำคุณสมบัติต้องสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายก่อน วันที่ 1 มีนาคม 2563 เท่านั้น

5. จำกัดการทำคุณสมบัติ 1 รหัสสมาชิกต่อ 1  สิทธิ์แคมเปญ  โดยผู้ทำคุณสมบัติสามารถสะสมคะแนน เพื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์ในโปรโมชั่นใดก็ได้ 

                  ตัวอย่างเช่น 

                  (1)  ทำคุณสมับติด้วยคะแนน  105,000 HyPOINT ได้รับโปรโมชั่น Gold = 1 สิทธิ์ และ โปรโมชั่น Diamond  = 1 สิทธิ์  หรือ 

                  (2)  ทำคุณสมับติด้วยคะแนน 90,000 HyPOINT  ได้รับโปรโมชั่น HyCITY Samui 2020 = 1 สิทธิ์  และ โปรโมชั่น Diamond  = 1 สิทธิ์

6. ผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถทำการให้ จำหน่าย จ่าย แจก สิทธิในโปรโมชั่นที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่นได้

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสม โปรโมชั่นแคมเปญ TreasureIsland  แต่บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์การแลกรับสิทธิใดๆหาก ปรากฎในขณะนี้ หรือภายหลังว่า

                (1.)  ผู้ขอรับสิทธิได้รับคะแนนสะสมโปรโมชั่นแคมเปญ TreasureIsland  มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่บริษัทฯประกาศทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้หรืออาจเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี)

               (2.)  ผู้ขอรับสิทธิไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบจรรยาบรรณนักธุรกิจ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำคุณสมบัติโปรโมชั่น “แคมเปญ TreasureIsland”  ข้อ หนึ่งข้อ ใด  หรือ หลายข้อรวมกัน

8. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนด  และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


>>คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร <<<