เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ Paradise on the Sea

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ Paradise on the Sea

  1. ผู้ทำคุณสมบัติต้องเป็นนักธุรกิจของไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค แต่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น
  2. ผู้ทำคุณสมบัติสามารถเลือกทำคะแนนโปรโมชั่นได้ตามที่บริษัทฯประกาศแจ้งให้ทราบ โดยท่านสามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้จากช่องทาง https://hylifebusiness.net/member
  3. ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 
  4. คะแนน HyPOINT เกิดจากคะแนนแต้มส่วนตัวสะสมของท่าน ที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าใดๆของบริษัทฯอย่างน้อย 1,000 HyPOINT ต่อเดือน และคำนวนคะแนนสะสมจากคะแนน PV  โดยมีเงื่อนไขการนับคะแนนสะสมดังนี้

            (1)  ผู้ทำคุณสมบัติต้องสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายก่อน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น

            (2)  หากการสะสมคะแนน HyPOINT ของท่านไม่ถึง 1,000 HyPOINT  ต่อเดือน ระบบจะปรับคะแนน HyPOINT อัตโนมัติ

  1. จำกัดการทำคุณสมบัติ 1 รหัสสมาชิกต่อ 1 สิทธิ์แคมเปญ โดยผู้ทำคุณสมบัติสามารถสะสมคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์ในโปรโมชั่นใดก็ได้ 

            ตัวอย่างเช่น 

            (1)  ทำคุณสมบัติด้วยคะแนน  120,000 HyPOINT โดยเลือกขอรับสิทธิ์ในโปรโมชั่นทริปล่อง  เรือยอร์ชสุดหรูที่พัทยา = 1 สิทธิ์ และ โปรโมชั่นทองคำน้ำหนัก 2 สลึง = 1 สิทธิ์ หรืออื่นๆ

            ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องแจ้งรายละเอียดการเลือกรับสิทธิ์ในโปรโมชั่นต่างๆให้บริษัทฯทราบ  มิฉะนั้นบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกโปรโมชั่นให้ท่านตามความเหมาะสม

  1. ผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถทำการให้ จำหน่าย จ่าย แจก สิทธิ์ในโปรโมชั่นที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่นได้
  2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน ริบ  หรือเรียกคืนคะแนนสะสมโปรโมชั่นแคมเปญ Paradise on the Sea  แต่บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์การแลกรับสิทธิใดๆหากปรากฎในขณะนี้หรือภายหลังว่า

            (1.)  ผู้ขอรับสิทธิได้ทำการสะสมคะแนนโปรโมชั่นในแคมเปญ Paradise on the Sea มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่บริษัทฯประกาศทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้หรืออาจ เพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี)

            (2.)  ผู้ขอรับสิทธิไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบจรรยาบรรณนักธุรกิจ และ/หรือ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการทำคุณสมบัติโปรโมชั่น”แคมเปญ Paradise on the Sea”ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกัน

  1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในโปรโมชั่นแคมเปญ Paradise on the Sea ดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

8 มกราคม 2564