เงื่อนไขการแลกรับริสแบนด์เข้าร่วมกิจกรรม HyPLAY 2019

  1. ผู้ขอรับสิทธิต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น
  2. ในการขอรับสิทธิ  ท่านต้องนำบัตรประชาชน และ บัตรสมาชิก Hylife ของท่านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ เคาเตอร์ให้บริการของบริษัทฯ
  3. ผู้ขอรับสิทธิสามารถติดต่อขอรับริสแบนด์เข้างานได้ ณ ที่ทำการ Hy Shop One อาคารคอลัมน์ ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562  ภายในเวลาทำการเท่านั้น  หากเลยกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมทันที
  4. การจับรางวัลภายในงาน สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่นำบัตรประชาชนและบัตรสมาชิกแสดงตน ณ จุดรับรางวัลระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด  และมีรายชื่อตรงกับริสแบนด์ที่บริษัทฯมอบให้เท่านั้น
  5. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนด  และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด