ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyCITY Singapore

เรียน นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน
เรื่อง แจ้งกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyCITY Singapore

บริษัทฯขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจทุกท่านที่สามารถพิชิตโปรโมชั่น HyCITY Singapore ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิของท่านอีกครั้งที่หัวข้อ “คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ” ตามประกาศนี้

ทั้งนี้ท่านสามารถทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. – วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 23.00 น. โดยท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียนตามที่บริษัทฯกำหนดตามเอกสารแนบนี้ หากท่านไม่ทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันและเวลาตามประกาศนี้บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิในการรับของรางวัลทันที

>>> คลิกเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อ <<<

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


เงื่อนไขการลงทะเบียนยืนยันสิทธิทางออนไลน์

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. คลิก https://hylifenetwork.com/reg_hycity_singapore/  เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ
 2. โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง พร้อมแนบไฟล์รูปภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
  สำเนาพาสปอร์ต โดยเซ็นรับรองเอกสารพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
 3. แนบไฟล์รูปภาพดังกล่าว (ขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 5 MB) *สำหรับผู้แทนจำหน่ายประเภท บริษัทจำกัด
  กรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง โดยลงนามรับรองเอกสารพร้อมเบอร์โทรศัพท์
 4. เมื่อได้รับคำร้อง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับท่าน เพื่อยืนยันการรับลงทะเบียน
  หรือหากท่านพบข้อสงสัย สามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-2585155
 5. โปรดยืนยันสิทธิของท่านภายในเวลาที่กำหนด
  หากท่านไม่ดำเนินการลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิทันที
 6. ผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิด้วยตัวเองเท่านั้น
  บริษัทฯไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นลงทะเบียนยืนยันสิทธิแทน
 7. ผู้ได้รับสิทธิตกลงเป็นผู้ชำระค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย ของมูลค่าโบนัสพิเศษ
  หากผู้ได้รับสิทธิไม่ชำระค่าภาษีต่างๆ หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน-เวลาที่ผู้รับสัญญากำหนด
  ให้ถือว่าผู้ให้สัญญาสละสิทธิการรับโบนัสพิเศษทันทีโดยไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆต่อผู้รับสัญญาอีก
 8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิโปรโมชั่น HyCITY
  Singapore แต่บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงการรับสิทธิอื่นใดๆหากปรากฎในขณะนี้หรือภายหลังว่า
 • ผู้ยืนยันสิทธิได้รับคะแนน HyCITY Singapore มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย
  หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่บริษัทฯประกาศทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ หรืออาจเพิ่มเติมใน ภายหน้า (ถ้ามี)
 • ผู้ยืนยันสิทธิไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจรรยาบรรณนักธุรกิจ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย  ข้อหนึ่งข้อใด  หรือหลายข้อรวมกัน
 • ผู้ได้รับสิทธิไม่ได้กระทำการยืนยันสิทธิด้วยตนเอง

  เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนด  และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์