แจ้งกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyMOVE 2020

บริษัทฯขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจทุกท่านที่สามารถทำคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม HyMOVE 2020 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ของท่านอีกครั้งที่หัวข้อ “คลิกเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อ” ตามประกาศนี้

ทั้งนี้ท่านสามารถทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.00 น. โดยท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียนตามที่บริษัทฯกำหนดในเอกสารแนบนี้ หากท่านไม่ทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันเวลาตามประกาศนี้ บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทันที

>>> คลิกเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อ <<<

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

เงื่อนไขการลงทะเบียนยืนยันสิทธิทางออนไลน์ HyMOVE 2020

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิก https://hylifenetwork.com/hymove-2020/ เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์
2. โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง พร้อมแนบไฟล์รูปภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรสมาชิกของท่าน โดยลงนามรับรองเอกสารพร้อมเบอร์โทรศัพท์
3. แนบไฟล์รูปภาพดังกล่าว (ขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 5 MB) *สำหรับผู้แทนจำหน่ายประเภท บริษัทจำกัด กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนกรรมการ โดยลงนามรับรองเอกสารพร้อมเบอร์โทรศัพท์
4. เมื่อได้รับคำร้อง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับท่าน เพื่อยืนยันการรับลงทะเบียน  หรือหากท่านพบข้อสงสัย สามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-258-5155-57
5. ผู้รับสิทธิ์ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ของท่านภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หากท่านไม่ดำเนินการลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม HyMOVE 2020 ทันที โดยท่านไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใดๆต่อบริษัทอีก
6. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิด้วยตัวเองเท่านั้น บริษัทฯไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แทน
7. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องทำการเลือกขนาดเสื้อท่านเอง โดยบริษัทจะดำเนินการจัดเตรียมให้ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้หากท่านทำการเลือกขนาดเสื้อแล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกในภายหน้า
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิ์โปรโมชั่น HyMOVE 2020 แต่บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงการรับสิทธิประโยชน์อื่นใดๆ  หากปรากฎในขณะนี้หรือภายหลังว่า

– ผู้ยืนยันสิทธิ์ได้รับคะแนน HyMOVE 2020 มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย หรือไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัทฯ ประกาศทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้หรืออาจเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี)
– ผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณนักธุรกิจ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อรวมกัน

เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์