เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันเดินทางท่องเที่ยว HyCITY Singapore

เรียน  นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน

อ้างถึง รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

                          เนื่องด้วยบริษัทฯได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับทราบถึงรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า  การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  และกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มมาตราการยกระดับศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 โดยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นแก่ประเทศปลายทางที่มีความเสี่ยง 

                           ด้วยเหตุดังกล่าวนี้  บริษัทฯขอเรียนแจ้งให้นักธุรกิจทุกท่านทราบว่า  บริษัทฯขอเลื่อนกำหนดวันเดินทางท่องเที่ยว HyCITY Singapore จากกำหนดการเดิม คือ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563  เปลี่ยนเป็นกำหนดการเดินทางใหม่  คือ ระหว่างวันที่  5 – 7  กรกฎาคม  2563

                           ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน  และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)  อันอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักธุรกิจทุกท่าน  บริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวก  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติให้บริการแก่ท่านในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
แผนก ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด


คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด