ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับทางสมาชิกของบริษัท

เรื่องที่ ๑    กรณีมีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดี

          เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีกับทางบริษัทฯ ได้มีความพยายามในการสร้างกระแสหรือสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จให้เกิดความสับสนขึ้นระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  และทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจการดำเนินงานของทางบริษัทฯผิดไปจากความเป็นจริงโดยที่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอันเป็นจริง ผ่านทางโซเชียล 

เรื่องที่ ๒    การดำเนินคดีและสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้อง

          ขอเรียนว่าอย่าได้หลงเชื่อคำยุยงจากบุคคลผู้ไม่หวังดีชี้ชวนนำไปสู่การกระทำผิดด้วยทางบริษัทฯ ขอยืนยัน  ว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการในธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงโดยถูกต้องตามแผนการตลาดทุกประการ  และไม่ได้ประกาศรับพนักงานประจำตอบลูกค้า  (Admin)  หรือมีบริษัทฯในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจในลักษณะการเชิญชวนทางข้อความส่วนตัวเพื่อการขายสินค้าของบริษัทฯผ่านทางโซเชียลแต่อย่างใด

          ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่เป็นสมาชิกอย่าได้หลงเชื่อหรือตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดี  ซึ่งหากมีการดำเนินการใดๆที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับทางบริษัทฯหรือเจ้าของบริษัท  ทางบริษัทฯก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิตามกฎหมายในการดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด  และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดความเสียหายเป็นการเฉพาะรายบุคคล

เรื่องที่ ๓     เรื่องการให้ข้อมูลผ่านสื่ออันเป็นเท็จ และการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จอันส่งผลให้เสียหายแก่ภาพลักษณ์ของทางบริษัทฯ

          ทางบริษัทฯขอเรียนชี้แจงถึงผู้ที่อาจเผลอนำข้อมูลออกเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆนั้น โดยที่มิได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะส่งผลให้ท่านร่วมกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔  “ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

          (๑)  นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนหรือข้อมูล                       คอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

             ดังนั้นจึงขอให้ท่านได้ยุติการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวท่านเองและผู้อื่น มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือจากทุกท่าน

 

                   บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

 


 

>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<