การเปลี่ยนแปลงการแสดงวันที่ผลิตและวันหมดอายุในบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฮเด็นท์ (HYDENT)

เรียน   นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน

เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงการแสดงวันที่ผลิตและวันหมดอายุในบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฮเด็นท์  (HYDENT)

              เนื่องด้วยบริษัทฯได้รับการแจ้งจากทางโรงงานผู้ผลิต  เรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่  ด้วยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การแสดงเครื่องหมายวันที่ผลิต  และวันหมดอายุ เพื่อให้การแสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค    

              บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า  ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการแสดงข้อมูลดังกล่าวของผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ตราไฮเด็นท์ (HYDENT) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในเอกสารฉบับนี้เป็นต้นไป

              ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์