เงื่อนไข การลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ดินเนอร์กับCEO

เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน

เรื่อง      แจ้งกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ Voucher Dinner

 

                           บริษัทฯขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจทุกท่านที่ได้รับบัตรกำนัล Voucher Dinner  จากการร่วมลุ้นรางวัลในชุดโปรโมชั่น  ถุงปริศนา (MYsteryBag) 

                           ทั้งนี้ท่านสามารถทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562  เวลา 11.00 น.  –  วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 23.00น.  โดยท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียนตามที่บริษัทฯกำหนดตามเอกสารแนบนี้  หากท่านไม่ทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันและเวลาตามประกาศนี้  บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิในการรับของรางวัลทันที

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                                                        ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทางออนไลน์

             โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ผู้ได้รับสิทธิ์และผู้ติดตามต้องเป็นนักธุรกิจของไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค เท่านั้น
  2. คลิก http://bit.ly/Hylife-register-dinner-ceo เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์
  3. โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง พร้อมแนบไฟล์รูปภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรสมาชิก โดยเซ็นรับรองเอกสารพร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
  4. แนบไฟล์รูปภาพดังกล่าว(ขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 5 MB) *สำหรับผู้แทนจำหน่ายประเภท ผู้ติดตาม กรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชนและบัตรสมาชิก โดยเซ็นรับรองเอกสารพร้อมเบอร์โทรศัพท์
  5. เมื่อได้รับคำร้อง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับท่าน เพื่อยืนยันการรับลงทะเบียน หรือหากท่านพบข้อสงสัย สามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-258-5155
  6. โปรดยืนยันสิทธิ์ของท่านภายในเวลาที่กำหนด หากท่านไม่ดำเนินการลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทุกกรณีทันที  โดยไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายทดแทนอื่นใดจากบริษัทฯได้
  7. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิด้วยตัวเองเท่านั้น บริษัทฯไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นลงทะเบียนยืนยันสิทธิแทน
  8. เมื่อทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว ผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถทำการให้ จำหน่าย จ่าย แจก สิทธิโปรโมชั่นที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่นได้
  9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิโปรโมชั่นบัตรกำนัล Voucher Dinner แต่บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงการรับสิทธิอื่นใดๆหากปรากฎในขณะนี้หรือภายหลังว่า
      – ผู้ยืนยันสิทธิได้รับบัตรกำนัล Voucher Dinner มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย   หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่บริษัทฯประกาศทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้  หรืออาจเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี)
     
      –  ผู้ยืนยันสิทธิไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจรรยาบรรณนักธุรกิจ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย  ข้อหนึ่งข้อใด  หรือหลายข้อรวมกัน  
     
     – ผู้ได้รับสิทธิไม่ได้กระทำการยืนยันสิทธิด้วยตนเอง      
              
       เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง       เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนด  และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 


คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด