ปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เรียน      นักธุรกิจ ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน

เรื่อง      ปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์

           เนื่องด้วยการแจ้งปรับราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากทางผู้ผลิต และนโยบายพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์  ตลอดรวมถึงการพัฒนาด้านบริการขนส่งโดยเพิ่มเติมประสิทธิภาพให้ตรงตามความต้องการของนักธุรกิจ

           ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ บริษัทฯขอเรียนแจ้งให้นักธุรกิจทุกท่านทราบว่า  บริษัทฯมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปรากฎราคาจำหน่ายใหม่ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  โดยให้เริ่มมีผลจำหน่ายราคาผลิตภัณฑ์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

           ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์