สร้างความรู้และสร้างรายได้ไปด้วยกัน

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติโปรโมชั่น HyMOVE 2020

 1. ผู้ทำคุณสมบัติต้องเป็นนักธุรกิจของไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค แต่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น
 2. ผู้ทำคุณสมบัติสามารถเลือกทำคะแนนโปรโมชั่นได้ตามที่บริษัทฯประกาศแจ้งให้ทราบ โดยท่าน
  สามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้จากช่องทาง https://hylifebusiness.net/member
 3. ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 4. คะแนน HyPOINT เกิดจากคะแนนแต้มส่วนตัวสะสมของท่าน อย่างน้อย 1,000 คะแนนต่อเดือน
  และคำนวนคะแนนสะสมจากคะแนน PV โดยมีเงื่อนไขการนับคะแนนสะสมดังนี้
  (1) ผู้ทำคุณสมบัติต้องมีคะแนนสะสมรวม 3,000 HyPOINT
  (2) ผู้ทำคุณสมบัติต้องสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายก่อน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
 5. จำกัดการทำคุณสมบัติ 1 รหัสสมาชิกต่อ 1 สิทธิ ผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถทำการให้ จำหน่าย จ่าย
  แจก สิทธิในโปรโมชั่นที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่นได้
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสม
  โปรโมชั่น HyMOVE แต่บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงสิทธิการแลกรับสิทธิใดๆหากปรากฎใน
  ขณะนี้ หรือภายหลังว่า
  (1.) ผู้ขอรับสิทธิได้รับคะแนนสะสมโปรโมชั่น HyMOVE มาโดยไม่ชอบ ทุจริต
  ผิดกฎหมาย
  หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่บริษัทฯประกาศทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้หรืออาจเพิ่มเติม
  ในภายหน้า (ถ้ามี)
  (2.) ผู้ขอรับสิทธิไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบจรรยาบรรณนักธุรกิจ
  และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำคุณสมบัติโปรโมชั่น ” HyMOVE ” ข้อหนึ่งข้อใด หรือ
  หลายข้อรวมกัน
 7. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
  หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด