ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

แถลงการณ์

ฉบับที่ ๒ /  ๒๕๖๓

เรื่อง  ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

 

              เนื่องจากมีกลุ่มผู้บริโภค และสมาชิกของบริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้สอบถามถึงรายละเอียดขนาดบรรจุภัณฑ์ และข้อมูลการแสดงของฉลากผลิตภัณฑ์ ประเภทน้ำยาบ้วนปาก ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ HYLIFE BAMBOO MOUTHWASH, HYLIFE BAMBOO MOUTHWASH PLUS และ HYLIFE BAMBOO MOUTHWASH KIDS PINEAPPLE POP เพื่อป้องกันการสับสน และเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกเข้าใจการจัดจำหน่ายของทางบริษัทฯผิดไปจากความเป็นจริง โดยที่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอันเป็นจริงผ่านทางโซเชียล  ทางไฮไลฟ์จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้        

 

เรื่องที่ ๑  ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

             บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นผู้นำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้  จากประเทศผู้ผลิต ประเทศไต้หวัน แต่เพียงผู้เดียว โดยได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คือ

    • ชื่อทางการค้า : ไฮไลฟ์ แบมบู เม้าท์วอช  (HYLIFE BAMBOO MOUTHWASH) เลขที่ใบอนุญาตจดแจ้งเลขที่ 10-2-6200037779   แบบบรรจุขวด ขนาดบรรจุ  300 ML.
    • ชื่อทางการค้า : ไฮไลฟ์ แบมบู เม้าท์วอช พลัส  (HYLIFE BAMBOO MOUTHWASH PLUS) เลขที่ใบอนุญาตจดแจ้งเลขที่ 10-2-6200038005 แบบบรรจุขวด ขนาดบรรจุ 300 ML.
    • ชื่อทางการค้า : ไฮไลฟ์ แบมบู เม้าท์วอช คิดส์ ไพน์แอปเปิ้ล ป๊อบ  (HYLIFE BAMBOO MOUTHWASH KIDS PINEAPPLE POP) เลขที่ใบอนุญาตจดแจ้งเลขที่ 10-2-6300017735 แบบบรรจุขวด ขนาดบรรจุ  300 ML.

 

เรื่องที่ ๒  การดำเนินคดีและสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้อง

              ขอเรียนว่าอย่าได้หลงเชื่อ การบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง  รวมถึงการเชิญชวนให้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยคุณลักษณะอื่นที่ใกล้เคียงและแอบอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจากบุคคลผู้ไม่หวังดี

              ด้วยทางบริษัทฯ ขอยืนยัน ว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการในธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงโดยถูกต้องตามแผนการตลาดทุกประการ และไม่เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีขนาด รูปลักษณะ หรือแบบอื่นจากที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด หรือมีบริษัทฯในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจในลักษณะการเชิญชวนทางข้อความส่วนตัวเพื่อการขายสินค้าที่แบ่งจำหน่ายและไม่ได้คุณภาพผ่านทางโซเชียลแต่อย่างใด

              ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่เป็นผู้บริโภคและสมาชิกอย่าได้หลงเชื่อหรือตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดี ซึ่งหากมีการดำเนินการใดๆที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิตาม กฎหมายในการดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดความเสียหายเป็นการเฉพาะรายบุคคล

เรื่องที่ ๓  เรื่องการให้ข้อมูลผ่านสื่ออันเป็นเท็จ การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และส่งผลให้เสียหายแก่ภาพลักษณ์ของทางบริษัทฯ

              ทางบริษัทฯขอเรียนชี้แจงถึงผู้ที่กระทำการและ/หรือว่าจ้างดำเนินการ เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การดัดแปลง ตัดต่อ คัดลอกข้อมูล และการเข้าถึงการใช้  หรือการเปิดเผยข้อความทางสื่อออนไลน์ โซเซียลมีเดีย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆทุกชนิดของบริษัทฯ การใช้งานในทางที่ผิด และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยี หรือนำข้อมูลที่ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จออกเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆของท่านนั้น โดยที่มิได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ  จะส่งผลให้ท่านร่วมกระทำความผิดตามกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

             ดังนั้นจึงขอให้ท่านได้ยุติการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวท่านเองและผู้อื่น มิฉะนั้นทางบริษัทฯมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                       

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓