ลงทะเบียน ขอรับการชดเชย กรณียกเลิกการเดินทางท่องเที่ยว HyCITY Singapore

เรื่อง      ลงทะเบียน ขอรับการชดเชย กรณียกเลิกการเดินทางท่องเที่ยว HyCITY Singapore
เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน
อ้างถึง   ประกาศยกเลิกเดินทางท่องเที่ยว ฉบับที่ H.027/202012  ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563

            ตามประกาศฉบับที่อ้างถึง  บริษัทฯได้แจ้งเรื่องการยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยว HyCITY Singapore โดยท่านที่ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชั่นดังกล่าวตามที่ได้ยืนยันสิทธิ์เดิมตามที่ประกาศให้ทราบแล้วนั้น

            บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า  ท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับค่าชดเชยในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.00

>>> คลิก  ตรวจสอบรายชื่อ <<<

            ซึ่งท่านต้องดำเนินการอ่าน ทำความเข้าใจ และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขในการลงทะเบียนขอรับค่าชดเชยในการยกเลิกการเดินทางของบริษัทฯให้ครบถ้วนก่อนการกดลงทะเบียน  ทั้งนี้หากท่านไม่ทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตามเงื่อนไขและภายในวันและเวลาตามประกาศนี้  บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการขอรับค่าชดเชยดังกล่าวข้างต้นทันที

 >>> คลิกเพื่อ ลงทะเบียน <<<

 

ขอแสดงความนับถือ
แผนก ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด