ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyCITY Moscow

เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน

เรื่อง      แจ้งกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyCITY Moscow

            บริษัทฯขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจทุกท่านที่สามารถพิชิตโปรโมชั่น HyCITY Moscow ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิของท่านอีกครั้งที่หัวข้อ “คลิกเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อ” ตามประกาศนี้    

              ทั้งนี้ท่านสามารถทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562  เวลา 11.00 น.  –  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562  เวลา  23.00 น.  โดยท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียนตามที่บริษัทฯกำหนดตามเอกสารแนบนี้  หากท่านไม่ทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันและเวลาตามประกาศนี้  บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิในการรับของรางวัลทันที

>>> คลิกเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อ <<<

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

                                                                             ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

เงื่อนไขการลงทะเบียนยืนยันสิทธิทางออนไลน์

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิก https://hylifenetwork.com/reg_hycity_moscow/  เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ
2. โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง พร้อมแนบไฟล์รูปภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาพาสปอร์ต โดยเซ็นรับรองเอกสารพร้อมเบอร์โทรศัพท์  เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
3. แนบไฟล์รูปภาพดังกล่าว (ขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 5 MB) *สำหรับผู้แทนจำหน่ายประเภท บริษัทจำกัด กรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง โดยลงนามรับรองเอกสารพร้อมเบอร์โทรศัพท์
4. เมื่อได้รับคำร้อง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับท่าน เพื่อยืนยันการรับลงทะเบียน  หรือหากท่านพบข้อสงสัย สามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-2585155
5. โปรดยืนยันสิทธิของท่านภายในเวลาที่กำหนด  หากท่านไม่ดำเนินการลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิทันทีทุกกรณี
6. ผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิด้วยตัวเองเท่านั้น  บริษัทฯไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นลงทะเบียนยืนยันสิทธิแทน
7. ผู้ได้รับสิทธิตกลงเป็นผู้ชำระค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย  ของมูลค่าโบนัสพิเศษ หากผู้ได้รับสิทธิไม่ชำระค่าภาษีต่างๆ หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน-เวลาที่ผู้รับสัญญากำหนด  ให้ถือว่าผู้ให้สัญญาสละสิทธิการรับโบนัสพิเศษทันทีโดยไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆต่อผู้รับสัญญาอีก
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิโปรโมชั่น HyCITY Moscow แต่บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงการรับสิทธิอื่นใดๆหากปรากฎในขณะนี้หรือภายหลังว่า

– ผู้ยืนยันสิทธิได้รับคะแนน HyCITY Moscow มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่บริษัทฯประกาศทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้  หรืออาจเพิ่มเติมใน ภายหน้า (ถ้ามี)

–  ผู้ยืนยันสิทธิไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจรรยาบรรณนักธุรกิจ และ/ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย  ข้อหนึ่งข้อใด  หรือหลายข้อรวมกัน

– ผู้ได้รับสิทธิไม่ได้กระทำการยืนยันสิทธิด้วยตนเอง

เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนด  และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด