เงื่อนไขการทำ คุณสมบัติโปรโมชั่น HyCITY Singapore 2019

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติโปรโมชั่น  HyCITY Singapore 2019

1. ผู้ทำคุณสมบัติต้องเป็นนักธุรกิจของไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค แต่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น

2. ผู้ทำคุณสมบัติสามารถเลือกทำคะแนนโปรโมชั่นได้ตามที่บริษัทฯประกาศแจ้งให้ทราบ  โดยท่านสามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้จากช่องทาง https://hylifebusiness.net/member

3. ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4. คะแนน HyPOINT เกิดจากคะแนนแต้มส่วนตัวสะสมของท่าน อย่างน้อย 1,000 คะแนนต่อเดือน  และคำนวนคะแนนสะสมจากคะแนน PV  

5. ผู้ทำคุณสมบัติสามารถเลือกทำคะแนนโปรโมชั่น  โดยสามารถเลือกทำคุณสมบัติจากข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

        5.1  เลือกทำคุณสมบัติคะแนน HyPOINT แบบรายเดือนครบตาม 3 เดือน คือ

                    (1) วันที่  1 – 31 ตุลาคม 2562  ต้องทำคุณสมบัติครบ  4,000 HyPOINT

                    (2) วันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2562  ต้องทำคุณสมบัติครบ  4,000 HyPOINT

                    (3) วันที่  1 – 31 ธันวาคม 2562  ต้องทำคุณสมบัติครบ  4,000 HyPOINT

 หรือ

        5.2  เลือกทำคุณสมบัติคะแนน HyPOINT แบบสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562 ครบ 20,000 HyPOINT

หมายเหตุ :  1.  สงวนสิทธิการเลือกทำคุณสมบัติ เฉพาะ นักธุรกิจที่มีอายุครบ 120 วันขึ้นไป

                    2. นักธุรกิจที่ทำการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไปสามารถทำคุณสมบัติได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เท่านั้น

6. จำกัดจำนวนการทำคุณสมบัติ 1 รหัสสมาชิก ต่อ 1 สิทธิ

7. ผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถทำการให้ จำหน่าย จ่าย แจก สิทธิโปรโมชั่นที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่นได้

8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมโปรโมชั่น HyCITY Singapore 2019 แต่บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงสิทธิการแลกรับสิทธิใดๆหากปรากฎในขณะนี้หรือภายหลังว่า

                 (1.)  ผู้ขอรับสิทธิได้รับคะแนนสะสมโปรโมชั่น HyCITY Singapore 2019 มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่บริษัทฯประกาศทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้หรืออาจเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี)

                 (2.)  ผู้ขอรับสิทธิไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบจรรยาบรรณนักธุรกิจ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำคุณสมบัติโปรโมชั่น HyCITY Singapore 2019 ข้อหนึ่งข้อใด  หรือหลายข้อรวมกัน

9. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษ หรือข้อกำหนด  และ/หรือเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด