Category Archives: Events

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyCITY Singapore

เรียน นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่านเรื่อง แจ้งกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyCITY Singapore บริษัทฯขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจทุกท่านที่สามารถพิชิตโปรโมชั่น HyCITY Singapore ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิของท่านอีกครั้งที่หัวข้อ “คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ” ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. – วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 23.00 น. โดยท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียนตามที่บริษัทฯกำหนดตามเอกสารแนบนี้ หากท่านไม่ทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันและเวลาตามประกาศนี้บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิในการรับของรางวัลทันที >>> คลิกเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อ <<< จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เงื่อนไขการลงทะเบียนยืนยันสิทธิทางออนไลน์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ คลิก https://hylifenetwork.com/reg_hycity_singapore/  เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง พร้อมแนบไฟล์รูปภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาพาสปอร์ต โดยเซ็นรับรองเอกสารพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ แนบไฟล์รูปภาพดังกล่าว (ขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 5 MB) *สำหรับผู้แทนจำหน่ายประเภท บริษัทจำกัด กรุณาแนบ […]