Category Archives: News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyCITY Singapore

เรียน นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่านเรื่อง แจ้งกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyCITY Singapore บริษัทฯขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจทุกท่านที่สามารถพิชิตโปรโมชั่น HyCITY Singapore ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิของท่านอีกครั้งที่หัวข้อ “คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ” ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. – วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 23.00 น. โดยท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียนตามที่บริษัทฯกำหนดตามเอกสารแนบนี้ หากท่านไม่ทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันและเวลาตามประกาศนี้บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิในการรับของรางวัลทันที >>> คลิกเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อ <<< จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เงื่อนไขการลงทะเบียนยืนยันสิทธิทางออนไลน์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ คลิก https://hylifenetwork.com/reg_hycity_singapore/  เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง พร้อมแนบไฟล์รูปภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาพาสปอร์ต โดยเซ็นรับรองเอกสารพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ แนบไฟล์รูปภาพดังกล่าว (ขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 5 MB) *สำหรับผู้แทนจำหน่ายประเภท บริษัทจำกัด กรุณาแนบ […]

เงื่อนไขการแลกรับริสแบนด์เข้าร่วมกิจกรรม HyPLAY 2019

ผู้ขอรับสิทธิต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ในการขอรับสิทธิ  ท่านต้องนำบัตรประชาชน และ บัตรสมาชิก Hylife ของท่านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ เคาเตอร์ให้บริการของบริษัทฯ ผู้ขอรับสิทธิสามารถติดต่อขอรับริสแบนด์เข้างานได้ ณ ที่ทำการ Hy Shop One อาคารคอลัมน์ ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562  ภายในเวลาทำการเท่านั้น  หากเลยกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมทันที การจับรางวัลภายในงาน สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่นำบัตรประชาชนและบัตรสมาชิกแสดงตน ณ จุดรับรางวัลระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด  และมีรายชื่อตรงกับริสแบนด์ที่บริษัทฯมอบให้เท่านั้น เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนด  และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด

วันหยุดทำการบริษัทฯ

ที่  บจก.ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค (สำนักงานใหญ่) ฉบับที่  H021/201912 วันที่  2 ธันวาคม 2562 เรื่อง      วันหยุดทำการบริษัทฯ เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน              บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเสมอมา   บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า ตามหมายกำหนดการวันหยุดสิ้นปี 2562  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562   ถึง  วันอาทิตย์ที่  5 มกราคม 2563  บริษัทหยุดให้บริการทุกสาขา  และกำหนดให้ปิดระบบการทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าว  เพื่อสนองนโยบายปรับปรุงและพัฒนาระบบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยจะเปิดให้บริการเป็นปกติ  ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้นักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯทุกกรณี โปรดมาติดต่อขอรับสินค้า ณ ที่ทำการ Hy Shop One  อาคารคอลัมน์ ชั้น 4  ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ในเวลาทำการบริษัทเท่านั้น  […]

แจ้งปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ (1 พ.ค. 2019)

เรียน      นักธุรกิจ ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน เรื่อง      ปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก Bamboo Mouthwash และ Bamboo Mouthwash Plus              เนื่องด้วยการแจ้งปรับราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทางผู้ผลิต และนโยบายพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก Bamboo Mouthwash และ Bamboo Mouthwash Plus  ใหม่  เพื่อให้สอดคล้องต่อการรณรงค์ลดปริมาณการใช้พลาสติก ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการให้ความร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ บริษัทฯขอเรียนแจ้งให้นักธุรกิจทุกท่านทราบว่า  บริษัทฯมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก Bamboo Mouthwash และ Bamboo Mouthwash Plus ดังต่อไปนี้ ที่ รายการ ราคาสมาชิกเดิม ราคาสมาชิกใหม่ คะแนน PV คะแนน CV 1 Bamboo Mouthwash 180.00 190.00 20 20 2 Bamboo Mouthwash Plus […]

การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฮปูชิโน

เรียน นักธุรกิจทุกท่าน เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค โดยยังคงไว้ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานและความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างที่สุด บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ตราไฮปูชิโน Instant Coffee Mix Hypuccino Brand ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป   จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์     คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด    

บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ QR Code

ฉบับที่ H.016/201809 เรียน นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเสมอมา บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงบัตรสมาชิกใหม่ โดยการเพิ่มแถบ QR CODE ลงบนบัตรสมาชิก เพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาระบบการสมัครผู้แทนจำหน่ายของบริษัทให้เป็นมาตรฐาน และการอำนวยความสะดวกการให้บริการแก่นักธุรกิจทุกท่านในอนาคต การจัดทำบัตรสมาชิกแบบใหม่นี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้สำหรับนักธุรกิจเก่าทางบริษัทฯได้เปิดให้ดำเนินการติดต่อขอเพิ่ม QR Code ในบัตรสมาชิกของท่านได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้   นักธุรกิจที่ทำการสมัครก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สามารถนำบัตรสมาชิกเดิมมาติดต่อขอเพิ่ม QR Code นี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2561 ณ  HyShop One ภายในวันและเวลาทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นักธุรกิจที่พำนักอยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งคำร้องมายังแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CS)  โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งเงื่อนไขในการรับบริการ สำหรับนักธุรกิจที่สมัครสมาชิกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งช่องทางหน้าร้านและทางออนไลน์ แต่ยังไม่ดำเนินการติดต่อทำบัตรสมาชิก  […]