Category Archives: News

วันหยุดทำการบริษัทฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง      วันหยุดทำการบริษัทฯ เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน           บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเสมอมา บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า ตามหมายกำหนดการวันหยุดสิ้นปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 บริษัทหยุดให้บริการทุกสาขา  และกำหนดให้ปิดระบบการทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าว  โดยจะเปิดให้บริการเป็นปกติ  ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565           ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่านที่ได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ทุกกรณี ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                   […]

ประกาศเพิ่มแพคเกจ ไวท์เทนนิ่ง บอมบ์ เรเดียนซ์ แอมพูล

เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน เรื่อง      การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ บีเอดี สกิน ไวท์เทนนิ่ง บอมบ์ เรเดียนซ์ แอมพูล             เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  ในเรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่  โดยเพิ่มกล่องบรรจุภัณฑ์ยังคงไว้ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานและความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างที่สุด              ด้วยเหตุดังกล่าว  บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า  ผลิตภัณฑ์ บีเอดี สกิน ไวท์เทนนิ่ง บอมบ์ เรเดียนซ์ แอมพูล (BAD SKIN WHITENING BOMB RADIANCE AMPOULE ) ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้   จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบการผลิตหน้าเป็นต้นไป             ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป […]

ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

แถลงการณ์ ฉบับที่ ๒ /  ๒๕๖๓ เรื่อง  ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ                 เนื่องจากมีกลุ่มผู้บริโภค และสมาชิกของบริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้สอบถามถึงรายละเอียดขนาดบรรจุภัณฑ์ และข้อมูลการแสดงของฉลากผลิตภัณฑ์ ประเภทน้ำยาบ้วนปาก ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ HYLIFE BAMBOO MOUTHWASH, HYLIFE BAMBOO MOUTHWASH PLUS และ HYLIFE BAMBOO MOUTHWASH KIDS PINEAPPLE POP เพื่อป้องกันการสับสน และเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกเข้าใจการจัดจำหน่ายของทางบริษัทฯผิดไปจากความเป็นจริง โดยที่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอันเป็นจริงผ่านทางโซเชียล  ทางไฮไลฟ์จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้           เรื่องที่ ๑  ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์              บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นผู้นำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้  […]

การเปลี่ยนแปลงการแสดงวันที่ผลิตและวันหมดอายุในบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฮเด็นท์ (HYDENT)

เรียน   นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงการแสดงวันที่ผลิตและวันหมดอายุในบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฮเด็นท์  (HYDENT)               เนื่องด้วยบริษัทฯได้รับการแจ้งจากทางโรงงานผู้ผลิต  เรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่  ด้วยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การแสดงเครื่องหมายวันที่ผลิต  และวันหมดอายุ เพื่อให้การแสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค                   บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า  ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการแสดงข้อมูลดังกล่าวของผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ตราไฮเด็นท์ (HYDENT) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในเอกสารฉบับนี้เป็นต้นไป               ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   ขอแสดงความนับถือ  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์