Category Archives: News

ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

แถลงการณ์ ฉบับที่ ๒ /  ๒๕๖๓ เรื่อง  ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ                 เนื่องจากมีกลุ่มผู้บริโภค และสมาชิกของบริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้สอบถามถึงรายละเอียดขนาดบรรจุภัณฑ์ และข้อมูลการแสดงของฉลากผลิตภัณฑ์ ประเภทน้ำยาบ้วนปาก ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ HYLIFE BAMBOO MOUTHWASH, HYLIFE BAMBOO MOUTHWASH PLUS และ HYLIFE BAMBOO MOUTHWASH KIDS PINEAPPLE POP เพื่อป้องกันการสับสน และเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกเข้าใจการจัดจำหน่ายของทางบริษัทฯผิดไปจากความเป็นจริง โดยที่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอันเป็นจริงผ่านทางโซเชียล  ทางไฮไลฟ์จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้           เรื่องที่ ๑  ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์              บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นผู้นำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้  […]

การเปลี่ยนแปลงการแสดงวันที่ผลิตและวันหมดอายุในบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฮเด็นท์ (HYDENT)

เรียน   นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงการแสดงวันที่ผลิตและวันหมดอายุในบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฮเด็นท์  (HYDENT)               เนื่องด้วยบริษัทฯได้รับการแจ้งจากทางโรงงานผู้ผลิต  เรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่  ด้วยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การแสดงเครื่องหมายวันที่ผลิต  และวันหมดอายุ เพื่อให้การแสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค                   บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า  ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการแสดงข้อมูลดังกล่าวของผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ตราไฮเด็นท์ (HYDENT) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในเอกสารฉบับนี้เป็นต้นไป               ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   ขอแสดงความนับถือ  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

วันหยุดทำการบริษัทฯ

เรื่อง      วันหยุดทำการบริษัทฯ เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน           บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเสมอมา บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า ตามหมายกำหนดการวันหยุดสิ้นปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 บริษัทหยุดให้บริการทุกสาขา  และกำหนดให้ปิดระบบการทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าว  โดยจะเปิดให้บริการเป็นปกติ  ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564           ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้นักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่านที่ได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯทุกกรณี โปรดมาติดต่อขอรับสินค้า ณ ที่ทำการ Hy Shop One อาคารคอลัมน์ ชั้น 4 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ภายในเวลาทำการบริษัทเท่านั้น หากเกินจากกำหนดดังกล่าว  ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในการเก็บรักษา  และค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับการขอรับผลิตภัณฑ์ล่าช้า […]

ประชาสัมพันธ์ : โครงการช้อปดีมีคืน

เงื่อนไข 1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ได้รับจากไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คสามารถใช้ลดหย่อนภาษีตามโครงการนี้ 2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้ ต้องระบุชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ที่ถูกต้องของสมาชิก และ/หรือผู้บริโภค แบบบุคคลธรรมดา ตามรหัสสมาชิกที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น 3. สมาชิกประเภทนิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้ 4. หากเป็นผู้บริโภคที่ไม่มีรหัสสมาชิก ที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ท่านต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองเท่านั้น(สามี-ภรรยา ทำแทนกันได้) โดยแสดงบัตรประชาชนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ในขณะซื้อสินค้า 5. หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎบนใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้  ทั้งนี้การขอแก้ไขชื่อบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สามารถติดต่อขอแก้ไขได้ที่ทำการ HySHOP ONE หรือที่เคาเตอร์แคชเชียร์ ณ ที่ทำการสาขา  และต้องดำเนินการภายในวันที่ทำการสั่งซื้อเท่านั้น 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีข้ามวัน ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง   หมายเหตุ : มาตรการลดหย่อนภาษีตามโครงการช้อปดีมีคืนนี้ ใช้สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท่านควรตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ จากประกาศกรมสรรพากร www.rd.go.th   >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<

การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บีเอดี สกิน เซ็กซี่ แบ็ค บอดี้ บาร์ ดีฟ คลีนซิ่ง โซพ

เรียน  นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่านเรื่อง  การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บีเอดี สกิน เซ็กซี่ แบ็ค บอดี้ บาร์ ดีฟ คลีนซิ่ง โซพ           เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่ ด้วยการเพิ่มรายะเอียดของส่วนประกอบ และเลขที่ใบรับแจ้งที่ได้รับอนุญาตใหม่ จากเดิมเลขที่ 10-2-6200036515 เปลี่ยนใหม่เป็น เลขที่ 10-2-6300027360 เพื่อให้ถูกต้องตรงตามระเบียบข้อบังคับ           บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ผลิตภัณฑ์สบู่อาบน้ำ ตราบีเอดี สกิน เซ็กซี่ แบ็ค บอดี้ บาร์ ดีฟ คลีนซิ่ง โซพ BAD SKIN Sexy Back Body Bar Deep Cleansing Soap Brand ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป           ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา […]

ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ตราไฮปูชิโน

เรียน  นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่านเรื่อง  การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฮปูชิโน             เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ด้วยการเพิ่มข้อมูลโภชนาการและเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภค บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ตราไฮปูชิโน Instant Coffee Mix Hypuccino Brand ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป             ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือบริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด     >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ยกเลิกการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเมล็ดองุ่น (ตรา Grape Seed Oil)

เรียน      นักธุรกิจ ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่านเรื่อง       ยกเลิกการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเมล็ดองุ่น (ตรา Grape Seed Oil)          บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด (“บริษัทฯ”)ในฐานะผู้จัดจำหน่าย  ขอเรียนแจ้งให้นักธุรกิจทุกท่านทราบว่า  บริษัทฯขอยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเมล็ดองุ่น ชนิดสกัดเย็น ตรา  Grape Seed Oil  เลขสารบบอาหารเลขที่ 10-1-13056-1-0044           โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   ขอแสดงความนับถือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์   >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<  

ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับทางสมาชิกของบริษัท

เรื่องที่ ๑    กรณีมีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดี           เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีกับทางบริษัทฯ ได้มีความพยายามในการสร้างกระแสหรือสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จให้เกิดความสับสนขึ้นระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  และทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจการดำเนินงานของทางบริษัทฯผิดไปจากความเป็นจริงโดยที่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอันเป็นจริง ผ่านทางโซเชียล  เรื่องที่ ๒    การดำเนินคดีและสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้อง           ขอเรียนว่าอย่าได้หลงเชื่อคำยุยงจากบุคคลผู้ไม่หวังดีชี้ชวนนำไปสู่การกระทำผิดด้วยทางบริษัทฯ ขอยืนยัน  ว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการในธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงโดยถูกต้องตามแผนการตลาดทุกประการ  และไม่ได้ประกาศรับพนักงานประจำตอบลูกค้า  (Admin)  หรือมีบริษัทฯในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจในลักษณะการเชิญชวนทางข้อความส่วนตัวเพื่อการขายสินค้าของบริษัทฯผ่านทางโซเชียลแต่อย่างใด           ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่เป็นสมาชิกอย่าได้หลงเชื่อหรือตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดี  ซึ่งหากมีการดำเนินการใดๆที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับทางบริษัทฯหรือเจ้าของบริษัท  ทางบริษัทฯก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิตามกฎหมายในการดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด  และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดความเสียหายเป็นการเฉพาะรายบุคคล เรื่องที่ ๓     เรื่องการให้ข้อมูลผ่านสื่ออันเป็นเท็จ และการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จอันส่งผลให้เสียหายแก่ภาพลักษณ์ของทางบริษัทฯ           ทางบริษัทฯขอเรียนชี้แจงถึงผู้ที่อาจเผลอนำข้อมูลออกเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆนั้น โดยที่มิได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะส่งผลให้ท่านร่วมกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔  “ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้     […]

ปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์ AQUA BOMB PAINT

เรียน     นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน เรื่อง      การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ บีเอดี สกิน อาควา บอมบ์ เพนท์                 เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  ในเรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการแสดงฉลากของทางประเทศผู้ผลิต โดยยังคงไว้ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานและความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างที่สุด  ทั้งนี้บริษัทฯได้ทำการขึ้นทะเบียนจดแจ้งในบรรจุภัณฑ์ใหม่อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว                 ด้วยเหตุดังกล่าว  บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า  ผลิตภัณฑ์ บีเอดี สกิน อาควา บอมบ์ เพนท์ (BAD SKIN AQUA BOMB PAINT) ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้   จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบการผลิตหน้าเป็นต้นไป                 […]