เงื่อนไขการขอรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น HYLIFE BIG 10

         ข้าพเจ้า (“ผู้รับสิทธิ์”)  ขอยืนยันว่าได้อ่าน  ทำความเข้าใจ  และยินยอมในเอกสารต่างๆ  รวมถึงเงื่อนไขในการขอรับสิทิประโยชน์ตามโปรโมชั่น HYLIFE BIG  ของบริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด (“บริษัท”)  แล้วอย่างครบถ้วนแล้วก่อนการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นี้

1. ผู้รับสิทธิ์ยินยอมให้บริษัทนำภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับสิทธิ์ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆของผู้รับสัญญา  อันประกอบด้วยสื่อออนไลน์  โซเซียลมีเดีย  โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆทุกชนิด โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

2. ผู้รับสิทธิ์ตกลงเป็นผู้ชำระค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม หากผู้รับสิทธิ์ไม่ชำระค่าภาษีต่างๆ หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน-เวลาที่บริษัทกำหนด  ให้ถือว่าผู้รับสิทธิ์สละสิทธิการรับของรางวัลตามโปรโมชั่น  ทันทีโดยไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆต่อบริษัทอีก

3. ผู้รับสิทธิ์ตกลงเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร  ค่าภาษีป้ายทะเบียน  ค่าประกันภัย  ค่าพรบ.   และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรับโปรโมชั่น HYLIFE BIG 10 ทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว

4. หากเกิดกรณีพิพาทผู้รับสิทธิ์ยอมรับในผลการวินิจฉัย และคำตัดสินของบริษัททุกประการโดยถือเป็นที่สุด

5. ผู้รับสิทธิ์มีสิทธิร่วมลุ้นสิทธิ์ในโปรโมชั่น HYLIFE BIG 10 ได้ไม่จำกัดจำนวน  แต่มีสิทธิ์รับโปรโมชั่นในแต่ละรายการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  โดยโบนัสพิเศษไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใดได้  และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

6. ผู้รับสิทธิ์ตกลงนำส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาอื่นๆที่เกี่ยวในการขอรับโบนัสพิเศษที่บริษัทหรือผู้แทนของบริษัทร้องขอในภายหน้า(ถ้ามี) ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด

          กรณีข้าพเจ้าในฐานะ “ผู้รับสิทธิ์” ไม่ปฎิบัติตามคำรับรองข้างต้นและเงื่อนไขแนบท้ายการลงทะเบียนให้ถือว่าเป็นฝ่ายปฎิบัติผิดเงื่อนไข  ผู้รับสิทธิ์ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากผิดเงื่อนไขนั้นแก่บริษัท  และผู้รับสิทธิ์ตกลงชำระเงินคืนตามมูลค่าของรางวัลทั้งหมดที่ได้รับไปเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจนกว่าจะชดใช้คืนครบถ้วน