Monthly Archives: March 2019

การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฮปูชิโน

เรียน นักธุรกิจทุกท่าน เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค โดยยังคงไว้ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานและความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างที่สุด บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ตราไฮปูชิโน Instant Coffee Mix Hypuccino Brand ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป   จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์     คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด