Monthly Archives: September 2019

แจ้งปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ (1 พ.ค. 2019)

เรียน      นักธุรกิจ ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน เรื่อง      ปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก Bamboo Mouthwash และ Bamboo Mouthwash Plus              เนื่องด้วยการแจ้งปรับราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทางผู้ผลิต และนโยบายพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก Bamboo Mouthwash และ Bamboo Mouthwash Plus  ใหม่  เพื่อให้สอดคล้องต่อการรณรงค์ลดปริมาณการใช้พลาสติก ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการให้ความร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ บริษัทฯขอเรียนแจ้งให้นักธุรกิจทุกท่านทราบว่า  บริษัทฯมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก Bamboo Mouthwash และ Bamboo Mouthwash Plus ดังต่อไปนี้ ที่ รายการ ราคาสมาชิกเดิม ราคาสมาชิกใหม่ คะแนน PV คะแนน CV 1 Bamboo Mouthwash 180.00 190.00 20 20 2 Bamboo Mouthwash Plus […]