Monthly Archives: December 2019

เงื่อนไขการแลกรับริสแบนด์เข้าร่วมกิจกรรม HyPLAY 2019

ผู้ขอรับสิทธิต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ในการขอรับสิทธิ  ท่านต้องนำบัตรประชาชน และ บัตรสมาชิก Hylife ของท่านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ เคาเตอร์ให้บริการของบริษัทฯ ผู้ขอรับสิทธิสามารถติดต่อขอรับริสแบนด์เข้างานได้ ณ ที่ทำการ Hy Shop One อาคารคอลัมน์ ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562  ภายในเวลาทำการเท่านั้น  หากเลยกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมทันที การจับรางวัลภายในงาน สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่นำบัตรประชาชนและบัตรสมาชิกแสดงตน ณ จุดรับรางวัลระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด  และมีรายชื่อตรงกับริสแบนด์ที่บริษัทฯมอบให้เท่านั้น เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนด  และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด

วันหยุดทำการบริษัทฯ

ที่  บจก.ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค (สำนักงานใหญ่) ฉบับที่  H021/201912 วันที่  2 ธันวาคม 2562 เรื่อง      วันหยุดทำการบริษัทฯ เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน              บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเสมอมา   บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า ตามหมายกำหนดการวันหยุดสิ้นปี 2562  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562   ถึง  วันอาทิตย์ที่  5 มกราคม 2563  บริษัทหยุดให้บริการทุกสาขา  และกำหนดให้ปิดระบบการทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าว  เพื่อสนองนโยบายปรับปรุงและพัฒนาระบบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยจะเปิดให้บริการเป็นปกติ  ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้นักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯทุกกรณี โปรดมาติดต่อขอรับสินค้า ณ ที่ทำการ Hy Shop One  อาคารคอลัมน์ ชั้น 4  ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ในเวลาทำการบริษัทเท่านั้น  […]