Monthly Archives: July 2020

ยกเลิกการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเมล็ดองุ่น (ตรา Grape Seed Oil)

เรียน      นักธุรกิจ ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่านเรื่อง       ยกเลิกการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเมล็ดองุ่น (ตรา Grape Seed Oil)          บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด (“บริษัทฯ”)ในฐานะผู้จัดจำหน่าย  ขอเรียนแจ้งให้นักธุรกิจทุกท่านทราบว่า  บริษัทฯขอยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเมล็ดองุ่น ชนิดสกัดเย็น ตรา  Grape Seed Oil  เลขสารบบอาหารเลขที่ 10-1-13056-1-0044           โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   ขอแสดงความนับถือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์   >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<  

โปรโมชั่นแคมเปญ Pop Star

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ POP STARS       1 . ผู้ทำคุณสมบัติต้องเป็นนักธุรกิจของไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค แต่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น       2. ผู้ทำคุณสมบัติสามารถเลือกทำคะแนนโปรโมชั่นได้ตามที่บริษัทฯประกาศแจ้งให้ทราบ โดยท่านสามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้จากช่องทาง https://hylifebusiness.net/member       3. ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563        4. คะแนน HyPOINT เกิดจากคะแนนแต้มส่วนตัวสะสมของท่าน อย่างน้อย 1,000 คะแนนต่อเดือน และคำนวนคะแนนสะสมจากคะแนน PV โดยมีเงื่อนไขการนับคะแนนสะสมดังนี้             (1)  ผู้ทำคุณสมบัติต้องสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายก่อน วันที่ 1 พฤษภาคม […]