Monthly Archives: September 2020

การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บีเอดี สกิน เซ็กซี่ แบ็ค บอดี้ บาร์ ดีฟ คลีนซิ่ง โซพ

เรียน  นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่านเรื่อง  การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บีเอดี สกิน เซ็กซี่ แบ็ค บอดี้ บาร์ ดีฟ คลีนซิ่ง โซพ           เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่ ด้วยการเพิ่มรายะเอียดของส่วนประกอบ และเลขที่ใบรับแจ้งที่ได้รับอนุญาตใหม่ จากเดิมเลขที่ 10-2-6200036515 เปลี่ยนใหม่เป็น เลขที่ 10-2-6300027360 เพื่อให้ถูกต้องตรงตามระเบียบข้อบังคับ           บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ผลิตภัณฑ์สบู่อาบน้ำ ตราบีเอดี สกิน เซ็กซี่ แบ็ค บอดี้ บาร์ ดีฟ คลีนซิ่ง โซพ BAD SKIN Sexy Back Body Bar Deep Cleansing Soap Brand ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป           ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา […]

ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ตราไฮปูชิโน

เรียน  นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่านเรื่อง  การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไฮปูชิโน             เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ด้วยการเพิ่มข้อมูลโภชนาการและเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภค บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ตราไฮปูชิโน Instant Coffee Mix Hypuccino Brand ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป             ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือบริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด     >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<