Author Archives: yanawut

โปรโมชั่นแคมเปญ Pop Star

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ POP STARS       1 . ผู้ทำคุณสมบัติต้องเป็นนักธุรกิจของไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค แต่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น       2. ผู้ทำคุณสมบัติสามารถเลือกทำคะแนนโปรโมชั่นได้ตามที่บริษัทฯประกาศแจ้งให้ทราบ โดยท่านสามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้จากช่องทาง https://hylifebusiness.net/member       3. ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563        4. คะแนน HyPOINT เกิดจากคะแนนแต้มส่วนตัวสะสมของท่าน อย่างน้อย 1,000 คะแนนต่อเดือน และคำนวนคะแนนสะสมจากคะแนน PV โดยมีเงื่อนไขการนับคะแนนสะสมดังนี้             (1)  ผู้ทำคุณสมบัติต้องสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายก่อน วันที่ 1 พฤษภาคม […]

ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับทางสมาชิกของบริษัท

เรื่องที่ ๑    กรณีมีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดี           เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีกับทางบริษัทฯ ได้มีความพยายามในการสร้างกระแสหรือสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จให้เกิดความสับสนขึ้นระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  และทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจการดำเนินงานของทางบริษัทฯผิดไปจากความเป็นจริงโดยที่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอันเป็นจริง ผ่านทางโซเชียล  เรื่องที่ ๒    การดำเนินคดีและสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้อง           ขอเรียนว่าอย่าได้หลงเชื่อคำยุยงจากบุคคลผู้ไม่หวังดีชี้ชวนนำไปสู่การกระทำผิดด้วยทางบริษัทฯ ขอยืนยัน  ว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการในธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงโดยถูกต้องตามแผนการตลาดทุกประการ  และไม่ได้ประกาศรับพนักงานประจำตอบลูกค้า  (Admin)  หรือมีบริษัทฯในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจในลักษณะการเชิญชวนทางข้อความส่วนตัวเพื่อการขายสินค้าของบริษัทฯผ่านทางโซเชียลแต่อย่างใด           ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่เป็นสมาชิกอย่าได้หลงเชื่อหรือตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดี  ซึ่งหากมีการดำเนินการใดๆที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับทางบริษัทฯหรือเจ้าของบริษัท  ทางบริษัทฯก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิตามกฎหมายในการดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด  และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดความเสียหายเป็นการเฉพาะรายบุคคล เรื่องที่ ๓     เรื่องการให้ข้อมูลผ่านสื่ออันเป็นเท็จ และการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จอันส่งผลให้เสียหายแก่ภาพลักษณ์ของทางบริษัทฯ           ทางบริษัทฯขอเรียนชี้แจงถึงผู้ที่อาจเผลอนำข้อมูลออกเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆนั้น โดยที่มิได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะส่งผลให้ท่านร่วมกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔  “ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้     […]

ปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์ AQUA BOMB PAINT

เรียน     นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน เรื่อง      การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ บีเอดี สกิน อาควา บอมบ์ เพนท์                 เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  ในเรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการแสดงฉลากของทางประเทศผู้ผลิต โดยยังคงไว้ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานและความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างที่สุด  ทั้งนี้บริษัทฯได้ทำการขึ้นทะเบียนจดแจ้งในบรรจุภัณฑ์ใหม่อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว                 ด้วยเหตุดังกล่าว  บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า  ผลิตภัณฑ์ บีเอดี สกิน อาควา บอมบ์ เพนท์ (BAD SKIN AQUA BOMB PAINT) ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้   จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบการผลิตหน้าเป็นต้นไป                 […]

เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันเดินทางท่องเที่ยว HyCITY Singapore

เรียน  นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่าน อ้างถึง รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข                           เนื่องด้วยบริษัทฯได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับทราบถึงรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า  การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  และกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มมาตราการยกระดับศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 โดยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นแก่ประเทศปลายทางที่มีความเสี่ยง                             ด้วยเหตุดังกล่าวนี้  บริษัทฯขอเรียนแจ้งให้นักธุรกิจทุกท่านทราบว่า  บริษัทฯขอเลื่อนกำหนดวันเดินทางท่องเที่ยว HyCITY Singapore จากกำหนดการเดิม คือ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563  เปลี่ยนเป็นกำหนดการเดินทางใหม่  คือ ระหว่างวันที่  5 – 7  กรกฎาคม  2563                            ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน  และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19 […]

แจ้งกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyMOVE 2020

บริษัทฯขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจทุกท่านที่สามารถทำคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม HyMOVE 2020 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ของท่านอีกครั้งที่หัวข้อ “คลิกเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อ” ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.00 น. โดยท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียนตามที่บริษัทฯกำหนดในเอกสารแนบนี้ หากท่านไม่ทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันเวลาตามประกาศนี้ บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทันที >>> คลิกเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อ <<< จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เงื่อนไขการลงทะเบียนยืนยันสิทธิทางออนไลน์ HyMOVE 2020 โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. คลิก https://hylifenetwork.com/hymove-2020/ เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์2. โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง พร้อมแนบไฟล์รูปภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรสมาชิกของท่าน โดยลงนามรับรองเอกสารพร้อมเบอร์โทรศัพท์3. แนบไฟล์รูปภาพดังกล่าว (ขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 5 MB) *สำหรับผู้แทนจำหน่ายประเภท บริษัทจำกัด กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนกรรมการ โดยลงนามรับรองเอกสารพร้อมเบอร์โทรศัพท์4. เมื่อได้รับคำร้อง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับท่าน เพื่อยืนยันการรับลงทะเบียน  หรือหากท่านพบข้อสงสัย […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyCITY Singapore

เรียน นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่านเรื่อง แจ้งกำหนดวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ HyCITY Singapore บริษัทฯขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจทุกท่านที่สามารถพิชิตโปรโมชั่น HyCITY Singapore ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิของท่านอีกครั้งที่หัวข้อ “คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ” ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. – วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 23.00 น. โดยท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียนตามที่บริษัทฯกำหนดตามเอกสารแนบนี้ หากท่านไม่ทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันและเวลาตามประกาศนี้บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิในการรับของรางวัลทันที >>> คลิกเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อ <<< จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เงื่อนไขการลงทะเบียนยืนยันสิทธิทางออนไลน์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ คลิก https://hylifenetwork.com/reg_hycity_singapore/  เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง พร้อมแนบไฟล์รูปภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาพาสปอร์ต โดยเซ็นรับรองเอกสารพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ แนบไฟล์รูปภาพดังกล่าว (ขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 5 MB) *สำหรับผู้แทนจำหน่ายประเภท บริษัทจำกัด กรุณาแนบ […]

เงื่อนไขการแลกรับริสแบนด์เข้าร่วมกิจกรรม HyPLAY 2019

ผู้ขอรับสิทธิต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ในการขอรับสิทธิ  ท่านต้องนำบัตรประชาชน และ บัตรสมาชิก Hylife ของท่านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ เคาเตอร์ให้บริการของบริษัทฯ ผู้ขอรับสิทธิสามารถติดต่อขอรับริสแบนด์เข้างานได้ ณ ที่ทำการ Hy Shop One อาคารคอลัมน์ ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562  ภายในเวลาทำการเท่านั้น  หากเลยกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมทันที การจับรางวัลภายในงาน สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่นำบัตรประชาชนและบัตรสมาชิกแสดงตน ณ จุดรับรางวัลระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด  และมีรายชื่อตรงกับริสแบนด์ที่บริษัทฯมอบให้เท่านั้น เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนด  และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด

วันหยุดทำการบริษัทฯ

ที่  บจก.ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค (สำนักงานใหญ่) ฉบับที่  H021/201912 วันที่  2 ธันวาคม 2562 เรื่อง      วันหยุดทำการบริษัทฯ เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน              บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเสมอมา   บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า ตามหมายกำหนดการวันหยุดสิ้นปี 2562  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562   ถึง  วันอาทิตย์ที่  5 มกราคม 2563  บริษัทหยุดให้บริการทุกสาขา  และกำหนดให้ปิดระบบการทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าว  เพื่อสนองนโยบายปรับปรุงและพัฒนาระบบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยจะเปิดให้บริการเป็นปกติ  ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้นักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน ที่ได้ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯทุกกรณี โปรดมาติดต่อขอรับสินค้า ณ ที่ทำการ Hy Shop One  อาคารคอลัมน์ ชั้น 4  ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ในเวลาทำการบริษัทเท่านั้น  […]