เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ HYLIFE BIG 10

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ HYLIFE BIG 10 

1. ผู้ทำคุณสมบัติต้องเป็นนักธุรกิจของไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค แต่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น

2. ผู้ทำคุณสมบัติสามารถเลือกทำคะแนนโปรโมชั่นได้ตามที่บริษัทฯประกาศแจ้งให้ทราบ โดยท่าน สามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้จากช่องทาง https://hylifebusiness.net/member

3. ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

4. คะแนน HyPOINT เกิดจากคะแนนแต้มส่วนตัวสะสมของท่าน อย่างน้อย 1,000 คะแนนต่อเดือน และคำนวนคะแนนสะสมจากคะแนน PV โดยมีเงื่อนไขการนับคะแนนสะสมดังนี้

          (1)  ผู้ทำคุณสมบัติต้องสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายก่อน วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

5. จำกัดการทำคุณสมบัติ 1 รหัสสมาชิกต่อ 1 สิทธิ์แคมเปญ โดยผู้ทำคุณสมบัติสามารถสะสมคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์ในโปรโมชั่นใดก็ได้   

6. ผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถทำการให้ จำหน่าย จ่าย แจก สิทธิในโปรโมชั่นที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่นได้

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน ริบ หรือเรียกคืนคะแนนสะสม โปรโมชั่นแคมเปญ HYLIFE BIG 10 แต่บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์การแลกรับสิทธิใดๆหาก ปรากฎในขณะนี้ หรือภายหลังว่า

          (1.)  ผู้ขอรับสิทธิได้ทำการสะสมคะแนนโปรโมชั่นในแคมเปญ HYLIFE BIG 10 มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่บริษัทฯประกาศทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้หรืออาจเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี)

          (2.)  ผู้ขอรับสิทธิไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบจรรยาบรรณนักธุรกิจ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำคุณสมบัติโปรโมชั่น “แคมเปญ HYLIFE BIG 10” ข้อหนึ่งข้อใด หรือ หลายข้อรวมกัน

8. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์