โปรโมชั่นแคมเปญ Pop Star

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ POP STARS

      1 . ผู้ทำคุณสมบัติต้องเป็นนักธุรกิจของไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค แต่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น

      2. ผู้ทำคุณสมบัติสามารถเลือกทำคะแนนโปรโมชั่นได้ตามที่บริษัทฯประกาศแจ้งให้ทราบ โดยท่านสามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้จากช่องทาง https://hylifebusiness.net/member

      3. ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563 

      4. คะแนน HyPOINT เกิดจากคะแนนแต้มส่วนตัวสะสมของท่าน อย่างน้อย 1,000 คะแนนต่อเดือน และคำนวนคะแนนสะสมจากคะแนน PV โดยมีเงื่อนไขการนับคะแนนสะสมดังนี้
             (1)  ผู้ทำคุณสมบัติต้องสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายก่อน วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

       5. จำกัดการทำคุณสมบัติ 1 รหัสสมาชิกต่อ 1  สิทธิ์แคมเปญ โดยผู้ทำคุณสมบัติสามารถสะสมคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์ในโปรโมชั่นใดก็ได้ 

        ตัวอย่างเช่น
 
            (1) ทำคุณสมบัติด้วยคะแนน 30,000 HyPOINT ได้รับโปรโมชั่น บัตรกำนัลใช้แทนเงินสด สำหรับซื้อสินค้าของ Hylife Network มูลค่า 5,000 บาท = 1 สิทธิ์ และโปรโมชั่นทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง = 1 สิทธิ์  หรือ

            (2) ทำคุณสมับติด้วยคะแนน 125,000 HyPOINT  ได้รับโปรโมชั่น โทรศัพท์ iPHONE 11 = 1 สิทธิ์  และ โปรโมชั่น MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว  = 1 สิทธิ์  

      6. ผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถทำการให้ จำหน่าย จ่าย แจก สิทธิในโปรโมชั่นที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่นได้

      7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน ริบ  หรือเรียกคืนคะแนนสะสม โปรโมชั่นแคมเปญ POP STARS แต่บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์การแลกรับสิทธิใดๆหาก ปรากฎในขณะนี้ หรือภายหลังว่า
            (1.)  ผู้ขอรับสิทธิได้รับคะแนนสะสมโปรโมชั่นแคมเปญ POP STARS  มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่บริษัทฯประกาศทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้หรืออาจเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี)
            (2.)  ผู้ขอรับสิทธิไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบจรรยาบรรณนักธุรกิจ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำคุณสมบัติโปรโมชั่น “แคมเปญ POP STARS ” ข้อหนึ่งข้อ ใด หรือ หลายข้อรวมกัน

      8. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 


>>คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร <<<