ไฮไลฟ์โกร เอส 125 มล.

135฿

เป็นสารอินทรีย์สกัดพิเศษช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางลำต้น เพิ่มพลังงานให้แก่พืชอย่างต่อเนื่องช่วยปรับโครงสร้างเนื้อเยื่อขยายเซลล์ ช่วยฟื้นฟูต้นพืชที่โทรมให้แข็งแรง ทำให้พืชทนต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารในดินเพื่อนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับพืชที่ต้องการใช้พลังงานมาก ในช่วงเร่งการแตกหน่อ แตกกอ เร่งต้น เร่งใบ เร่งราก ทำให้ต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงใช้ง่ายประหยัดลดการใช้ปุ๋ยกระสอบ

สั่งซื้อสินค้า

หมวดหมู่: