เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้แทนจำหน่ายที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิโปรโมชั่น  แคมเปญ Summer Space

1. ระยะเวลาดำเนินการลงทะเบียน คือ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23.00 น.

2. ผู้ขอรับสิทธิ์ตกลงเป็นผู้ชำระค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม หากผู้รับสิทธิ์ไม่ชำระค่าภาษีต่างๆ หรือนำส่งหลักฐานเพิ่มเติมตามเงื่อนไขภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด  โดยหากเลยกำหนดระยะเวลา  ให้ถือว่าผู้รับสิทธิ์สละสิทธิ์การรับผลประโยชน์ในแคมเปญนี้ทันทีโดยไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆเพิ่มเติมต่อบริษัทอีก

3. ผู้ขอรับสิทธิ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นสมาชิกผู้ได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น Summer Space และทำการยืนยันสิทธิด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์จากการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณนักธุรกิจของบริษัทฯ

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการลงทะเบียนของท่าน หากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  บัญชีธนาคารถูกปิด  บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี  และชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน 

5. หากเกิดกรณีพิพาทผู้รับสิทธิ์ยอมรับในผลการวินิจฉัย และคำตัดสินของบริษัททุกประการโดยถือเป็นที่สุด

6. การตกลงยินยอมสำหรับผู้แทนจำหน่ายที่เข้าร่วมรับการชดเชย

         “ข้าพเจ้า”  หมายถึง  ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในโปรโมชั่น Summer Space

         “ไฮไลฟ์”  หมายถึง  บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

          6.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้ไฮไลฟ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยไว้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากการลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโปรโมชั่นฯ  เพื่อการประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล  และ/หรือเพื่อการยืนยันตัวตน  หรือเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติ  เพื่อรับสิทธิตามโปรโมชั่น  และหรือเพื่อบริหารจัดการโปรโมชั่น

          6.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้ไฮไลฟ์นำภาพถ่าย และ/หรือรายละเอียดต่างๆตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ไปใช้ในการประมวลผลและเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆของไฮไลฟ์  อันประกอบด้วยสื่อออนไลน์ โซเซียลมีเดีย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆทุกชนิด โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

          6.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้ไฮไลฟ์จัดเก็บ ข้อมูลการประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการในสิทธิประโยชน์อื่นในอนาคต

          6.4 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโปรโมชั่นฯ ไฮไลฟ์อาจพิจารณาระงับสิทธิตามโปรโมชั่นฯ ของข้าพเจ้า  เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่าข้าพเจ้ากระทำการดังกล่าวจริง ข้าพเจ้าจะต้องถูกริบสิทธิประโยชน์ในโปรโมชั่นทั้งหมด  และต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ไฮไลฟ์ภายใน 7 วัน พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจนกว่าจะชดใช้คืนครบถ้วนผ่านช่องทางที่ไฮไลฟ์กำหนด  ทั้งนี้ให้การตัดสินของไฮไลฟ์ถือเป็นที่สุด

          6.5 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

          6.6 ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่า ข้าพเจ้าต้องทำการยืนยันสิทธินี้ด้วยตัวข้าพเจ้าเอง  และอาจถูกยกเลิกการยืนยันสิทธิได้ หากข้าพเจ้าปฎิบัติผิดเงื่อนไขที่ไฮไลฟ์กำหนด

7. หากพบข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการการติดต่อ ประสานงานอื่นใดกับทางบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CS)

  • เบอร์โทรศัพท์ : 082-2226115   และ  082-2226174
  • E-Mail :  crm@hylifenetwork.com

               ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฎิบัติตามเงื่อนไขของการชดเชยฯดังกล่าว  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ  หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  ข้าพเจ้ายินยอมให้ไฮไลฟ์ระงับการจ่ายเงินชดเชยตามโครงการฯ  หรือชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากผิดเงื่อนไขนั้นแก่ไฮไลฟ์  ทั้งนี้ไม่ระงับซึ่งสิทธิของบริษัทฯที่จะดำเนินการตามกฎหมาย

  • ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงข้างต้นทุกประการ