ข้อมูลการสมัคร   
   

  บ้านเลขที่ตามบัตรประชาชน   
     รายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร   
   

  ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ฉันอ่านและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ฉันอ่านและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข


  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขตามที่ได้ระบุไว้ในถ้อยคำประกาศ และเงื่อนไขสมัครสมาชิกประเภท Basic Member นี้ทุกประการ ข้าพเจ้ายอมรับว่าเมื่อทำการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในการสมัครสมาชิกประเภท Basic Member เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าหากข้าพเจ้ากรอกข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จแม้ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกัน ข้าพเจ้าต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ให้แก่บริษัทฯตามจริงทั้งหมด ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าข้าพเจ้าต้องทำการสมัครสมาชิกประเภท Basic Member นี้ด้วยตัวข้าพเจ้าเอง และอาจถูกยกเลิกการสมัครสมาชิกได้หากข้าพเจ้าปฎิบัติผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
  ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ฉันอ่านและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  เมื่อตรวจสอบข้อมูล แล้วกดส่งเรียบร้อยแล้วกรุณารอสักครู่ ขอบคุณครับ