กนกประภา เหลี่ยมมกราเจริญ

  กมลชนก อยู่วัฒนา

  กฤษณ เทพณรงค์

  กาญจนา สมจิตต์

  ขวัญลักษณ์ ศรีกิตติมั่นคง

  คณิน แซ่ซิ้ม

  จักรกฤษณ์ ธุระ

  จักริน ศรุติการช่าง

  จักรี บุลันรัมย์

  จันทิภา สิริกวินกอบกุล

  ชยรัษม์ รัศมีธนารวัฒน์

  ชลดา บุญอภัย

  ชัญญา ใจใส

  ชาคริยา ไล้ทองคำ

  ชาตรี วรรณสาตร์

  ณีรนุช เดชอุดม

  เดือนเพ็ญ รำพึงสุข

  ตรัส รำพึงสุข

  ทินกร สันหมาน

  ธนันท์ชนก เดชานนท์ธีรักษ์

  ธีรรัตน์ ฉิมสุข

  นงนุช โสธนะ

  นงเยาว์ เดชสุนทรภิญโญ

  นันท์นภัส กาญจนนิธินนท์

  นันท์นภัส ฟูน้อย

  นิคม แสงสุย

  นิภา รำพึงสุข

  เนศวร์ระวี วงศ์สกุลเกษม

  บริษัท กนกพร 97 จำกัด

  บริษัท เจเอสบี รวยอัศจรรย์ จำกัด

  บริษัท ทิพย์วาที จำกัด

  บริษัท สามารถ เฮลธ์ แอนด์ บิวตี้ กรุ๊ป จำกัด

  บริษัท แฮปปี้ ไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  บุญเลิศ รำพึงสุข

  เบญญาดา ธีรคูณธนา

  ประณยา ศรุติการช่าง

  ประนอม เสืองาม

  ปวริศา อุรโสภณ

  ปิยรมย์ จันทร์ประโคน

  พัชรี หริสดี

  พัฒนา สีลาพัฒน์

  พิมพ์นลิน วงศ์สกุลเกษม

  พิมพ์พนิต สกุลบุญลือ

  พิมพา ศรุติการช่าง

  เพ็ญพิชชา พันธุ์สิริกุล

  ไพบูลย์ ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์

  ภูริษา ศิวารัตน์

  รัชนี หงษ์ทอง

  รัชพงศ์ ต้นกันยา

  รัฐนันท์ ชัยสัตรา

  รำไพ จันทร์ทอง

  วรายุภัสร์ พงษ์แก้ว

  วรายุภัสร์ พงษ์แก้ว

  วัชระ สมจิตต์

  วิภา วินทะไชย

  วิษณุ ศรีรัตน์

  ศรายุทธ กันทาพันธ์

  ศักดิ์ธนา ประสิทธิเขตรวิทย์

  ศุภชัย ชำนาญ

  ศุภนิมิตร สุขเกษม

  ศุมารินทร์ โสมรักษ์

  สมพิศ อัครโกเมน

  สมลักษณ์ วรรณสาตร์

  สามารถ รำพึงสุข

  สิทธิศักดิ์ ร่วมรัก

  สีรัตน์ เครือไชย

  สุธิดา สุวรรณมงคล

  สุนทรีย์ อุบลรัตน์

  สุนารี แจ้งจิตร

  สุนีย์ คนมั่น

  สุภาภรณ์ โคตรแก้ว

  สุวัน สุวรรณศร

  อรณศรี เส้งคล้าย

  อิทธิพัทธ์ สุรสิทธิ์ภัทรกุล

  อุ่นเรือน แสวงผล

  อุมารินทร์ เครือสังข์

  อุไร เชิ้อไทย

  ไอลดา ศิลาคะจิ

  เรืองศักดิ์ ลมฮือหวล

  พรรณนภา อัครเดชเดชาชัย

  ภาณุวัฒน์ ทรัพย์มงคลเลิศ

  ยอมรับเงื่อนไข
  - ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลง รวมถึงยินยอมปฎิบัติตามเงื่อนไขการเดินทางต่างๆตามที่ได้ระบุไว้ในถ้อยคำประกาศ และเงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิโปรโมชั่น HyCITY Singapore 2020 ทุกประการ

  - ข้าพเจ้ายอมรับว่าเมื่อทำการยืนยันสิทธิดังกล่าวแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

  - ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าหากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการยืนยันสิทธิในภายหน้า ข้าพเจ้าตกลงชดใช้ค่าใช้จ่ายตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก และ/หรือการไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขให้แก่บริษัทฯตามจริงทั้งหมดทันที

  - ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการยืนยันสิทธิข้าพเจ้าสามารถไม่ลงทะเบียน เพื่อสละสิทธิในโปรโมชั่น HyCITY Singapore 2020 ได้ทันที

  - ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าข้าพเจ้าต้องทำการยืนยันสิทธินี้ด้วยตัวข้าพเจ้าเอง และอาจถูกยกเลิกการยืนยันสิทธิได้ หากข้าพเจ้าปฎิบัติผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

  - ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่า ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมตามหมายกำหนดการ หากข้าพเจ้ากระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง และ/หรือเที่ยวบิน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯหรือผู้แทนบริษัทฯ ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯและคู่ค้าของบริษัทฯแต่เพียงฝ่ายเดียว