เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ Summer Scape

วันที่  1 เมษายน  2564

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติแคมเปญ Summer Scape

 1. ผู้ทำคุณสมบัติต้องเป็นนักธุรกิจของไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค แต่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้น
 2. ผู้ทำคุณสมบัติสามารถเลือกทำคะแนนโปรโมชั่นได้ตามที่บริษัทฯประกาศแจ้งให้ทราบ โดยท่านสามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้จากช่องทาง https://hylifebusiness.net/member
 3. แคมเปญ Summer Scape มีระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 4. คะแนน HyPOINT เกิดจากคะแนนแต้มส่วนตัวสะสมของท่าน ที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าใดๆของบริษัทฯ อย่างน้อย 1,000 HyPOINT ต่อเดือน ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ HyBeauty Vitalizing Shampoo (300ml.) และ HyBeauty Vitalizing Conditioner (300ml.) ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นในแคมเปญนี้  
 5. คำนวนคะแนนสะสมจากคะแนน PV โดยมีเงื่อนไขการนับคะแนนสะสมดังนี้     
            (1)  ผู้ทำคุณสมบัติต้องสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายก่อน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
            (2)  หากการสะสมคะแนน HyPOINT ของท่านไม่ถึง 1,000 HyPOINT  ต่อเดือน ระบบจะปรับคะแนน HyPOINT อัตโนมัติ
 6. จำกัดการทำคุณสมบัติ 1 รหัสสมาชิกต่อ 1 สิทธิ์แคมเปญ โดยผู้ทำคุณสมบัติสามารถสะสมคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด  เพื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์ในโปรโมชั่นใดก็ได้ 

                       ตัวอย่างเช่น 

                     (1)  ทำคุณสมบัติด้วยคะแนน  55,000 HyPOINT  โดยเลือกขอรับสิทธิ์ในโปรโมชั่นรับประทานอาหารค่ำ (สำหรับ  2 ท่าน)  = 1 สิทธิ์  และ โปรโมชั่นท่องเที่ยวภูเก็ต (สำหรับ 2 ท่าน)  =  1 สิทธิ์  หรืออื่นๆ

                     ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องแจ้งรายละเอียดการเลือกรับสิทธิ์ในโปรโมชั่นต่างๆให้บริษัทฯทราบ  มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกโปรโมชั่นให้ท่านตามความเหมาะสม

 1. ผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถทำการให้ จำหน่าย จ่าย แจก สิทธิ์ในโปรโมชั่นที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่นได้
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน ริบ  หรือเรียกคืนคะแนนสะสมโปรโมชั่นแคมเปญ Summer Scape  แต่บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์การแลกรับสิทธิใดๆหากปรากฎในขณะนี้หรือภายหลังว่า
            (1.)  ผู้ขอรับสิทธิได้ทำการสะสมคะแนนโปรโมชั่นในแคมเปญ Summer Scape มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่บริษัทฯประกาศทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้หรืออาจ      เพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี)
            (2.)  ผู้ขอรับสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบจรรยาบรรณนักธุรกิจ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขในการทำคุณสมบัติโปรโมชั่น “แคมเปญ Summer Scape” ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกัน
 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในโปรโมชั่นแคมเปญ Summer Scape ดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
1 เมษายน 2564