การปรับปรุงฉลากบรรจุภัณฑ์ และเลขที่ใบอนุญาต สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก HYLIFE Bamboo Mouthwash และ HYLIFE Bamboo Mouthwash Plus

เรียน      นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน

เรื่อง      การปรับปรุงฉลากบรรจุภัณฑ์ และเลขที่ใบอนุญาต สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก HYLIFE Bamboo Mouthwash และ HYLIFE Bamboo Mouthwash Plus

          เนื่องด้วยนโยบายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ในเรื่องการปรับปรุงฉลากบรรจุภัณฑ์ใหม่  เพื่อให้การแสดงรายละเอียดเป็นไปอย่างครบถ้วนตรงตามระเบียบข้อบังคับ  บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งการปรับปรุงรูปแบบของฉลากใหม่  และเปลี่ยนแปลงเลขที่ใบรับแจ้งที่ได้รับอนุญาตใหม่ของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. ผลิตภัณฑ์ ไฮไลฟ์ แบมบู เม้าวอช (HYLIFE Bamboo Mouthwash) เลขที่ใบรับแจ้งที่ได้รับอนุญาตใหม่  จากเดิมเลขที่     10-2-5712989     (ยกเลิก)  เปลี่ยนใหม่เป็น เลขที่   10-2-6200037779
  2. ผลิตภัณฑ์ ไฮไลฟ์ แบมบู เม้าวอช พลัส (HYLIFE Bamboo Mouthwash Plus)   เลขที่ใบรับแจ้งที่ได้รับอนุญาตใหม่  จากเดิมเลขที่       10-2-5910004034    (ยกเลิก)  เปลี่ยนใหม่เป็น เลขที่    10-2-6200038005 

          โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป  ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

                                                                                                                        ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                         บริษัท  ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค  จำกัด