ปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์ AQUA BOMB PAINT

เรียน     นักธุรกิจไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์คทุกท่าน

เรื่อง      การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ บีเอดี สกิน อาควา บอมบ์ เพนท์

                เนื่องด้วยนโยบายบริษัทฯด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  ในเรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการแสดงฉลากของทางประเทศผู้ผลิต โดยยังคงไว้ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานและความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างที่สุด  ทั้งนี้บริษัทฯได้ทำการขึ้นทะเบียนจดแจ้งในบรรจุภัณฑ์ใหม่อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

                ด้วยเหตุดังกล่าว  บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า  ผลิตภัณฑ์ บีเอดี สกิน อาควา บอมบ์ เพนท์ (BAD SKIN AQUA BOMB PAINT) ในบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้   จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบการผลิตหน้าเป็นต้นไป

                ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


>>คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร <<<