Author Archives: Captain_Pittinun

ยกเลิกการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเมล็ดองุ่น (ตรา Grape Seed Oil)

เรียน      นักธุรกิจ ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค ทุกท่านเรื่อง       ยกเลิกการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเมล็ดองุ่น (ตรา Grape Seed Oil)          บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด (“บริษัทฯ”)ในฐานะผู้จัดจำหน่าย  ขอเรียนแจ้งให้นักธุรกิจทุกท่านทราบว่า  บริษัทฯขอยกเลิกการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเมล็ดองุ่น ชนิดสกัดเย็น ตรา  Grape Seed Oil  เลขสารบบอาหารเลขที่ 10-1-13056-1-0044           โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  ทั้งนี้บริษัทฯขอขอบพระคุณนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะได้รับเกียรติให้บริการท่าน  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   ขอแสดงความนับถือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์   >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<