Q: เวลาทำการของ Customer service (CS) คือเวลาใด?

Customer service จะเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 -19.30
ยกเว้น วันหยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ หาต้องการติดต่อนอกเวลาทำการ โปรดส่งอีเมล์มาที่ crm@hylifenetwork.com โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านในเวลาทำการ

Q: การสมัครสมาชิกต้องแนบเอกสารใดบ้าง?

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)
2. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากของผู้สมัคร (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)

Q: ผู้สมัครสมาชิก Hylife ต้องมีอายุเท่าไหร่?

ผู้สมัครสมาชิก ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
กรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองก่อนทำการสมัคร โดยผู้ให้ความยินยอมต้องลงนามในหนังสืออนุญาตให้ผู้เยาว์ทำการสมัครสมาชิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยินยอม ดังนี้
เอกสารประกอบการยินยอมของผู้ปกครอง
1. สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)

Q: การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯ สามารถสั่งซื้อโดยช่องทางใด?

ท่านที่เป็นสมาชิกบริษัทฯแล้ว สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ของทางบริษัทฯ ได้ 2 ช่องทางดังนี้
1. สมาชิกสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองได้ที่เคาเตอร์บริการ ณ HYSHOP ทุกสาขา
2. สมาชิกสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ www.hylifenetwork.com โดยสามารถทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือนักธุรกิจ

Q: เงื่อนไขการรับผลิตภัณฑ์

สมาชิกที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์ ได้ 2 กรณี คือ
1. ประสงค์จะรับสินค้าทันที ณ ที่ทำการ HYSHOP
โดยท่านต้องแจ้งความประสงค์ ขอรับสินค้าภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ
2. ประสงค์ให้จัดส่งผลิตภัณฑ์ตามที่อยู่ ที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และยื่นให้พนักงานทราบ โดยมีค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
2.1 สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 3,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ สามารถทำการจัดส่งฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม (เฉพาะการจัดส่งในเขตพื้นที่ในอำเภอเมืองเท่านั้น)
2.2 สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 3,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ระบุให้จัดส่งนอกเขตพื้นที่ที่ กำหนด ต้องชำระค่าธรรมเนียม 60 บาท
2.3 สั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้อยกว่า 3,000 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ ต้องเสียค่าธรรมเนียม ใน เขตพื้นที่ในอำเภอเมือง 100 บาท และ นอกเขตพื้นที่ที่กำหนด ต้องชำระ ค่าธรรมเนียม 160 บาท

Q: กรณียกเลิกการจัดส่งสินค้าเป็นการรับสินค้าด้วยตนเอง ต้องดำเนินการอย่างไร?

ท่านต้องดำเนินการยื่นคำร้องทั่วไป เพื่อขอเปลี่ยนสถานการณ์รับผลิตภัณฑ์ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ ทั้งนี้จะต้องยื่นความประสงค์ไม่เกิน 3 วันทำการ นับแต่วันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

Q: ระยะเวลาการรับผลิตภัณฑ์เมื่อทำรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์?

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยชำระเงินสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ภายใน 3-5 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ในกรณีเลือกรับผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์ได้ที่ HYSHOP ภายใน 5 วันทำการ

Q: เมื่อทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบสถานะ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้จากช่องทางใด?

ท่านสามารถนำเลขที่ใบเสร็จ เข้าตรวจสอบสถานะ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ ได้ทางแผนก ลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 02-258-5155 ระหว่างเวลา 11.00 – 19.30 หรือแนบเอกสาร ใบเสร็จการสั่งซื้อ ส่งอีเมล์มาที่ crm@hylifenetwork.com

Q: เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ครบตามจำนวนการสั่งซื้อหรือ ผลิตภัณฑ์ ชำรุดเสียหาย?

กรณีได้รับผลิตภัณฑ์ไม่ครบตามจำนวนการสั่งซื้อ หรือได้รับผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ท่านสามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-258-5155 เพื่อยื่นคำร้องขอตรวจสอบรายการ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ โดยแนบภาพถ่ายกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์และใบเสร็จประกอบคำร้อง ภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์

Q: หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ควรทำอย่างไร?

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ เคาเตอร์ HYSHOP ที่ท่านทำการสั่งซื้อ หรือสามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ได้ที่ 02 -258 -5155 อีเมล์ crm@hylifenetwork.com ภายในเวลาทำการ

***หมายเหตุ ทั้งนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้ดำเนินการจัดส่ง แต่หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งใหม่เอง

Q: หากต้องการเข้าสู่ระบบ แต่ลืมรหัสผ่าน ควรทำอย่างไร?
 1. เข้าสู่ระบบส่วนของสมาชิก
 2. www.hylifenetwork.comคลิก ที่ “ลืมรหัสผ่าน”
 3. กรอกรหัสสมาชิก และกรอกอีเมล์ของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทฯ หลังจากนั้น คลิกที่ “SUBMIT” (อีเมล์จะต้องตรงกันกับตอนสมัครเท่านั้น)
 4. เมื่อท่านได้รับรหัสชั่วคราวที่ระบบได้ทำการจัดส่งให้ในอีเมล์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ตามความต้องการ
Q: หากต้องการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสำหรับสมาชิกใหม่ แต่ระบบแจ้งว่า “รหัสผ่านไม่แข็งแรง” ควรทำอย่างไร?

ในการกำหนดรหัสผ่าน ต้องกำหนดอย่างน้อย 10 ตัว โดยต้องระบุตัวอักษรทั้งหมดดังต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งในรหัสผ่านของท่าน

 1. ต้องมีตัวเลข อย่างน้อย 1ตัว
 2. ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ อย่างน้อย 1ตัว
 3. ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก อย่างน้อย 1ตัว
 4. ต้องมีสัญลักษณ์ อย่างน้อย 1ตัว (ตัวอย่างเช่น – * / + @ ! : )
Q: หากต้องการทราบ รายละเอียด สรรพคุณ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ควรทำอย่างไร?

ท่านสามารถตรวจสอบตารางการอบรม ได้จากเว็บไซต์ www.hylifenetwork.com ในหัวข้อ “ปฏิทินการอบรมผลิตภัณฑ์” โดยท่านสามารถลงทะเบียนการอบรมทุกหัวข้อได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Q: หากต้องการคืนสินค้า ควรทำอย่างไร?

ท่านสามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อปรึกษา และเขียนคำร้องขอคืนสินค้า ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในกฎระเบียบว่าด้วยการคืนสินค้าของทางบริษัทฯ
ทั้งนี้ หากท่าน พำนักอยู่ที่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกในการเข้าพบสำนักงาน โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-258-5155 ในเวลาทำการ หรือ ทางอีเมล์ crm@hylifenetwork.com โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับท่านอีกครั้ง

Q: หากต้องการทราบกฎระเบียบและจรรยาบรรณของทางบริษัทฯ สามารถทราบได้จากช่องทางใด?

กฎระเบียบและจรรยาบรรณนักธุรกิจ บริษัทฯๆได้ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ HYSHOP หรือท่านสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ www.hylifenetwork.com ในหัวข้อ “รายละเอียดเพิ่มเติม” หรือ โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-258-5155 ในเวลาทำการ

Q: หากสมัครสมาชิกผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วแนบเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ หรือเอกสารประกอบการสมัครไม่สมบูรณ์ จะมีผลต่อการสมัครสมาชิกหรือไม่?

ท่านจะไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้
1. ท่านไม่สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้
2. ท่านไม่สามารถได้รับค่าตอบแทนตามผลประโยชน์ตอบแทนตามสายงานได้
3. ท่านไม่สามารถขึ้นตำแหน่งตามสายงานได้
***หมายเหตุ ทั้งนี้ ท่านสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้อีกครั้ง โดยการเข้าสู่ระบบสมาชิก ***

Q: การขอลาออก และ ขอค่าสมัครคืน สามารถทำได้หรือไม่?

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอพ้นจากสถานะภาพผู้แทนจำหน่ายได้ โดยการเขียนคำร้องลาออกจากการเป็นผู้แทนจำหน่ายบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถขอค่าการสมัครสมาชิกคืนได้ หรือ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-2585155-57 ในเวลาทำการ

Q: การชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ทำได้อย่างไรบ้าง?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat v1. ท่านสามารถเลือกชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต
2. เลือกชำระเงินผ่าน BBL iBanking ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.hylifenetwork.com/th/ และคลิ๊ก “Downloads” เพื่อเลือกหัวข้อ “การใช้งานชำระเงินผ่าน BBL iBanking”olutpat.

Q: สามารถติดตามโปรโมชั่นของทาง Hylife ได้จากช่องทางใดบ้าง?

ท่านสามารถติดตามโปรโมชั่นได้ดังนี้
1. ผ่านเวปไซต์บริษัทฯ https://www.hylifenetwork.com/th/ 
2. ผ่านเฟสบุ๊สค์บริษัทฯ https://www.facebook.com/hylifenetwork.co.th

Q: ใบคำร้องต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากทางใดบ้าง?

โปรดปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่เวปไซต์ https://www.hylifenetwork.com/th/
2. คลิ๊ก “Downloads

Q: เมื่อต้องการเปลี่ยนอีเมล์ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯต้องทำอย่างไร?

หากต้องการเปลี่ยน “อีเมล์” ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ ท่านสามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ประเภท อีเมล์ พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนประกอบคำร้อง

ทั้งนี้ หากท่านพำนักอยู่ที่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกในการเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงาน โปรดดำเนินการด้วยช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ส่งคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว และระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ลงในเอกสารดังกล่า
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรสมาชิก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งไฟล์รูปภาพแนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล์ crm@hylifenetwork.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)
 • หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับ แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไข
  ข้อมูลเสร็จสิ้น

หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-258- 5155 ในเวลาทำการบริษัทฯ

Q: หากต้องการเข้าสู่ระบบ “แต่ลืมชื่อผู้ใช้” ควรทำอย่างไร?

ท่านสามารถ เข้าพบเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเขียนคำร้องขอทราบ “ชื่อผู้ใช้” พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนประกอบคำร้อง

ทั้งนี้ หากท่าน พำนักอยู่ที่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกในการเข้าพบสำนักงานโปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-258- 5155 ในเวลาทำการ หรือ ทางอีเมล์ crm@hylifenetwork.com โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านอีกครั้ง

Q: หากต้องการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง “ข้อมูลส่วนตัว” ต้องทำอย่างไร?

หากต้องการเปลี่ยน “ข้อมูลส่วนตัว” ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ ท่านสามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเขียนคำร้องขอเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

ทั้งนี้ หากท่านพำนักอยู่ที่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกในการเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงาน โปรดดำเนินการด้วยช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว และระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ลงในเอกสารดังกล่าว
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรสมาชิก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แนบสำเนาเอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งไฟล์รูปภาพแนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล์ crm@hylifenetwork.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)
 • หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับ แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-258- 5155 ในเวลาทำการบริษัทฯ